Hva skjer med vold i nære relasjoner og overgrep mot barn etter at de er anmeldt til politiet?

bistandsadvokat Hva skjer med vold i nære relasjoner og overgrep mot barn etter at de er anmeldt til politiet?

Dette er et viktig spørsmål, og det er nettopp dette spørsmålet som en ny statistikk fra norsk rettssystem prøver å svare på. Ifølge statistikken har det vært store endringer i den registrerte voldskriminaliteten i de siste 15 årene på grunn av anmeldelser av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn.

Statistikken viser at det har vært 7 079 anmeldte familievold lovbrudd og 6 879 anmeldte lovbrudd mot barn under 16 år i perioden 2010-2017. Det er også store variasjoner både innenfor og mellom de forskjellige typene av familievold og lovbrudd mot barn. For eksempel ser vi at en stor andel av mishandling i nære relasjoner og flere typer av seksuelle overgrep mot barn er handlinger som har skjedd over lengre gjerningsperioder og er anmeldt lenge etter at de har skjedd.

En stor andel av anmeldelsene av familievold og lovbrudd mot barn ender opp med at rettssystemet ikke utpeker en eller flere gjerningspersoner, eller at anmeldelsen blir henlagt på grunn av manglende bevis. Kun en liten andel av anmeldelsene ender opp med en straffereaksjon til en eller flere gjerningspersoner.

Det er klart at det er et stort behov for å forbedre det norske rettssystemet når det gjelder å håndtere vold i nære relasjoner og overgrep mot barn. Selv om det har vært store endringer i den registrerte voldskriminaliteten, viser statistikken at det fortsatt er mange utfordringer som må takles. Det er viktig at politiet, påtalemyndigheten og domstolene samarbeider tett for å sikre at vold i nære relasjoner og overgrep mot barn ikke blir oversett eller ignorert. Det er også viktig at samfunnet som helhet jobber aktivt for å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner og støtte de som har blitt utsatt for dette.

Innhold er hentet fra SSB: Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017