Normert erstatning i voldtektssaker

Normert erstatning vil si at erstatningen har et fastsatt nivå og at man som utgangspunkt ikke trenger å føre bevis for hva som er riktig erstatningsnivå.

oppreisningserstatning voldtekt

Pr i dag, 1. oktober 2020, er det normerte erstatningsnivået for voldtektssaker NOK 150.000,-. Den normerte erstatningen på 150.000 utledes i dag fra Rt-2011-743 hvor høyesterett skriver:

(18)Etter mitt syn bør det nå skje nok en økning. Inflasjonen har vært lav siden 2003. En ren oppjustering etter fallet i pengeverdi tilsier en veiledende norm i dag på omkring 115 000 kroner. Nivået bør imidlertid høynes utover dette. Også etter 2003 har det funnet sted en utvikling når det gjelder kunnskapen om skadevirkninger ved blant annet voldtekt. Synet på straffverdigheten har vært i forandring, jf. Rt-2009-1412 avsnitt 27. Ved endringen av straffeloven 1902, ved lov 25. juni 2010 nr. 46, fant det sted en markert skjerpelse. Denne strafferettslige utviklingen må etter mitt syn også avspeile seg i oppreisningsnivået. Jeg viser til Rt-2009-140 avsnitt 39, Rt-2010-1203 avsnitt 38 og HR-2011-384-A avsnitt 45. Dommen fra 2011 er også illustrerende for den økning i oppreisningsnivået som i noen grad har funnet sted ved rettskrenkelser som faller utenfor den veiledende normen. Også Rt-2010-1537 viser en slik utvikling. Jeg nevner at den veiledende normen for oppreisning til etterlatte etter drap, etablert ved Rt-2001-274, ble høynet fra 120 000 til 200 000 kroner ved Rt-2010-1203.
(19)Ved overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. andre ledd bokstav a, bør den veiledende normen nå være 150 000 kroner.

Det har ikke skjedd en inflasjonsjustering i rettspraksis etter 2011 selv om flere bistandsadvokater har prosedert på at det er på tide med en ny inflasjonsjustering.

Det er mulig å få mindre eller mer i erstatning enn normert beløp gitt visse omstendigheter. Dette kommer jeg tilbake til i et senere innlegg.