Må bistandsadvokaten være med i politiavhør?

bistandsadvokat med i politiavhør

Når noen blir utsatt for en kriminell handling, kan det å stille i avhør være en vanskelig opplevelse. Som fornærmet har man rett til å velge om man ønsker å stille alene eller sammen med en tillitsperson. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å ha med seg en bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede i saken. Deres rolle er å gi fornærmede juridisk hjelp og støtte gjennom hele saken. I noen tilfeller kan det være nødvendig for bistandsadvokaten å være til stede under avhør.

Retningslinjene for bistandsadvokater punkt 3.3 fastslår at dersom fornærmede krever det, skal bistandsadvokaten møte sammen med fornærmede i avhør. Dette gjelder spesielt i saker hvor fornærmede har behov for ekstra støtte og veiledning, eller hvor saken er av en alvorlig karakter.

Når bistandsadvokaten er til stede under avhør, kan de bidra til å sikre at fornærmedes rettigheter blir ivaretatt. De kan også bistå med å tolke spørsmål og svar for å sikre at fornærmede forstår hva som blir spurt om, og at de gir nøyaktige svar.

Det er viktig å understreke at det er opp til fornærmede selv å bestemme om de ønsker å ha med seg en bistandsadvokat under avhør. Det er en rettighet som skal ivaretas av politiet og påtalemyndigheten.

Bistandsadvokatens tilstedeværelse i avhør kan være en stor støtte for fornærmede i en vanskelig situasjon. Det kan bidra til å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt, og at de får den hjelpen de trenger for å komme gjennom saken på en best mulig måte.

Kan alle advokater være bistandsadvokater?

norges beste bistandsadvokat

Ja, så lenge advokaten har advokatbevilling, kan advokaten påta seg oppdrag som bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede og etterlatte i en straffesak. Deres rolle er å ivareta deres rettigheter og interesser gjennom hele prosessen – både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene.

På etterforskningsstadiet har bistandsadvokaten flere viktige oppgaver. De kan bistå fornærmede eller etterlatte med å melde saken til politiet og sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt i etterforskningen. Dette kan blant annet omfatte å gi råd om hvordan man best kan dokumentere skader og andre bevis i saken.

I tillegg kan bistandsadvokaten følge opp saken og holde fornærmede eller etterlatte orientert om utviklingen. De kan også gi juridisk hjelp og veiledning dersom fornærmede eller etterlatte ønsker å erstatte eller kreve oppreisning for skader eller tap som følge av den kriminelle handlingen.

Når saken går til rettsforhandlingene, spiller bistandsadvokaten en sentral rolle i å ivareta fornærmede eller etterlattes interesser. De kan følge saken tett og sørge for at fornærmedes eller etterlattes synspunkter og ønsker blir tatt hensyn til. Bistandsadvokaten kan også fremme krav om erstatning og oppreisning på vegne av fornærmede eller etterlatte.

Jeg har bistandsadvokat, men vil bytte

Bistandsadvokater

De fleste som bytter advokat opplever jeg, gjør det fordi forventningen til fremdrift ikke svarer til klientens forventninger, eller at advokaten er vanskelig å få tak i. Den første begrunnelsen kan ofte være basert på en noe dårlig informasjonsprosess fra advokaten da de fleste bør gjøres oppmerksom på at noen saker tar erfaringsmessig lang tid. Det er ikke uvanlig at saker tar mange måneder og etterforske, noen ganger flere år. Det er heller ikke uvanlig at det kan gå flere uker eller flere måneder uten at det er noe nytt i saken. En fornærmet som har opplevd å bli utsatt for alvorlig kriminalitet har ikke nødvendigvis forhåndskunnskap om dette og det vil være viktig å informere at etterforskningen kan ta lang tid slik at forventningene justeres etter dette.

Den andre begrunnelsen, som jeg oftest opplever er grunnen når noen bytter til meg, er at vedkommende sier at de har forsøkt å få kontakt med advokaten sin mange ganger, men får ikke svar, han/hun ringer ikke tilbake, svarer ikke på eposter osv.

Jeg tenker derfor at det er viktig å informere klienten om hvordan det er lettest å få tak i advokaten og hvordan advokaten jobber.

Det er avgjørende at klienten føler at han eller hun blir tatt på alvor og får den oppfølgingen som er nødvendig i en krevende situasjon som dette. Det kan være lurt å avtale faste tidspunkter for oppdateringer, for eksempel en fast ukentlig telefonsamtale eller e-postoppdatering.

Videre er det viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon mellom advokat og klient. Advokaten bør forklare saken og prosessen på en måte som klienten forstår og i tillegg besvare alle spørsmål klienten måtte ha. Advokaten må også være tilgjengelig for å besvare spørsmål og bekymringer klienten måtte ha underveis i saken.

I tillegg er det viktig at klienten føler seg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen. Bistandsadvokaten har en sentral rolle i å ivareta fornærmedes rettigheter og behov for beskyttelse i straffesaken. Dette kan innebære å be om at fornærmede får beskyttelsestiltak, som for eksempel besøksforbud eller voldsalarm. Det kan også bety å bistå klienten med å fremme erstatningskrav og sørge for at dette blir ivaretatt i rettsprosessen.

Summa summarum, det er viktig å ha en god kommunikasjon og tilgjengelighet mellom advokat og klient for at sistnevnte skal føle seg ivaretatt og informert under hele prosessen. Det er også viktig at klienten får den støtten og beskyttelsen som er nødvendig, og dette er en sentral oppgave for bistandsadvokaten.

Retningslinjer for bistandsadvokater

norges beste bistandsadvokat

Disse retningslinjene er en utdypning av regler for god advokatskikk. Advokatforeningen legger til grunn at medlemmer i Advokatforeningen som er bistandsadvokater følger disse retningslinjene.

Retningslinjene for god advokatskikk finner du her: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/regler-og-retningslinjer/retningslinjer-for-bistandsadvokater/

Eksempler på noen av retningslinjene er:

«Ved kontakt med barn under 18 år må det utvises særlig varsomhet. Barnets verge bør kontaktes først.»

«Klientens samtykke bør i alminnelighet innhentes før bistandsadvokaten uttaler seg om saken, med mindre hensynet til klienten nødvendiggjør at bistandsadvokaten uttaler seg uten forhåndsgodkjenning.
Bistandsadvokaten skal respektere et ønske fra klienten om ikke å bidra til medieomtale.»

«En advokat bør være varsom med å påta seg et bistandsadvokatoppdrag, når dette vil føre til vesentlig forsinkelse av saken.»

Det er viktig å merke seg at disse retningslinjene kun er veiledende og ikke juridisk bindende. Likevel forventes det at bistandsadvokater følger retningslinjene for å ivareta sine klienters rettigheter og interesser på best mulig måte.

Som nevnt tidligere, har bistandsadvokater en viktig rolle i straffesaker. De skal sørge for at fornærmede eller etterlatte blir ivaretatt på en forsvarlig måte gjennom hele prosessen. Dette innebærer blant annet å være tilgjengelig for klienten, gi god informasjon om prosessen, og holde klienten oppdatert om sakens utvikling.

En bistandsadvokat bør også være varsom med å påta seg flere saker enn det man kan håndtere på en forsvarlig måte. Det er viktig å gi klienten den tiden og oppmerksomheten som saken krever. Det kan derfor være nødvendig å begrense antall saker man tar på seg for å kunne ivareta klientenes interesser på en god måte.

Det er også viktig å respektere klientens ønsker og behov. Hvis klienten ønsker å unngå medieomtale eller ikke ønsker å uttale seg om saken, skal bistandsadvokaten respektere dette ønsket. Det samme gjelder hvis klienten ønsker å stille i avhør alene eller sammen med en tillitsperson, eller hvis klienten ønsker å benytte tolk under avhør.

Alt i alt er retningslinjene for bistandsadvokater ment å sikre at klientene blir ivaretatt på en god måte gjennom hele prosessen. Det er viktig å være bevisst på disse retningslinjene og følge dem for å sikre at man gir klientene den beste mulige hjelpen.

Økning i oppreisningserstatning

bistandsadvokat

I sommer økte Høyesterett normen som gjelder for oppresiningserstatning i voldtektssaker. I dommen som har fått referanse HR-2022-980-A heter det i oppsummeringen:

Ved utmåling av oppreisningserstatningen uttalte Høyesterett at standarderstatningen for voldtekt til samleie av voksne heretter bør utgjøre to ganger folketrygdens grunnbeløp på domstidspunktet eller avrundet 210 000 kroner. På grunn av fornærmedes alder ble erstatningen i saken her fastsatt til 240 000 kroner.

Det er adgang til å fravike normen i noen tilfeller, men det skal mye til for å få mer eller mindre i saker om voldtekt av voksne. For barn er det ikke en egen norm, men man tar utgangspunkt i normen og vanligvis vil summen være høyere.

Hålogaland lagmannsrett – Sak etter straffeloven §299 – Rettssted Bodø

bistandsadvokat helgeland

17-18. august 2022 er advokat Christian Wulff Hansen i Hålogaland tingrett i sak etter straffeloven § 299. Saken går over 3 dager i lokalene til lagmannsretten i Bodø.

§ 299.Voldtekt av barn under 14 år

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a.har seksuell omgang med barn under 14 år,
b.får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c.foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Rettsprosessen vil være krevende for både fornærmede og tiltalte. Det er viktig at rettssaken gjennomføres på en ordentlig måte, slik at alle involverte blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

I saker som dette vil en bistandsadvokat kunne være til stor hjelp for fornærmede. Bistandsadvokaten vil kunne bistå fornærmede gjennom hele rettsprosessen, gi informasjon og råd om rettigheter og muligheter, og hjelpe til med å ivareta fornærmedes interesser.

Bistandsadvokaten vil også kunne bistå pårørende og vitner, og sørge for at alle involverte blir ivaretatt på best mulig måte. Det er viktig at rettsprosessen gjennomføres på en god måte, slik at alle involverte får den hjelpen de trenger.

Det er viktig å understreke at voldtekt av barn er en svært alvorlig forbrytelse, og det er viktig at rettssystemet tar slike saker på alvor. Det er også viktig å ha respekt for alle involverte i saken, og sørge for at de blir ivaretatt på en forsvarlig måte gjennom hele rettsprosessen.