Press "Enter" to skip to content

Beskyttelse

Last updated on 19. mars 2023

Beskyttelse er en av de viktigste faktorene som blir tatt opp av ofre og etterlatte når det kommer til saker som involverer kriminalitet og lovbrudd. Behovet for beskyttelse kan være stort, spesielt for de som føler seg truet eller utsatt av gjerningspersonen. Ofre for vold i nære relasjoner kan for eksempel være spesielt utsatt, og det er viktig at de får tilstrekkelig beskyttelse og støtte.

Det er avgjørende at ofre og etterlatte føler seg trygge og beskyttet under hele rettsprosessen. Dette kan inkludere å få beskjed om gjerningspersonens bevegelser og aktiviteter, for eksempel når vedkommende innkalles til avhør eller når det blir satt opp besøksforbud. Ofre og etterlatte bør også ha mulighet til å uttrykke sine ønsker og bekymringer, og det bør være klare retningslinjer for hvordan deres sikkerhet og trygghet skal ivaretas.

For ofre og etterlatte kan det være spesielt viktig å bli varslet om gjerningspersonens løslatelse fra soning eller permisjoner, og det bør legges til rette for at de kan få beskyttelse og støtte i denne perioden. Det er også viktig å ta hensyn til behovene til ofre og etterlatte når det kommer til gjerningspersonens eventuelle samvær med felles barn.

Det er viktig at ofre og etterlatte føler seg trygge og ivaretatt gjennom hele rettsprosessen. Dette krever både en tydelig kommunikasjon og klare retningslinjer, samt en vilje fra rettsvesenet til å ivareta ofrenes og etterlattes interesser. Beskyttelse er en grunnleggende rettighet, og det er avgjørende at denne rettigheten blir ivaretatt på en god og profesjonell måte.