Ansvarsbeskrivelse for Kontaktpersoner for Barn på Krisesenteret

Kartlegging og Tilrettelegging

Kontaktpersonen har som hovedoppgave å foreta grundig kartlegging av barnets situasjon på krisesenteret. Dette inkluderer å undersøke livssituasjon, tidligere voldserfaringer, reaksjoner, hjelpebehov og fremtidsønsker. Dersom barnet tidligere har vært på krisesenteret, skal kontaktpersonen legge til rette for en konstruktiv samtale om tidligere erfaringer og forbedringsmuligheter.

Regelmessige Samtaler

Kontaktpersonen skal gjennomføre regelmessige samtaler med barnet, deriblant å innhente samtykke fra forelderen til dette. Videre skal kontaktpersonen bistå barnet med eventuelle utfordringer som følge av volden og oppholdet på krisesenteret. Dette innebærer blant annet å forberede barnet før og etter samvær med voldsutøveren, samt å følge opp barnet etter eventuelle avhør på barnehus.

Oppfølging og Planlegging

Kontaktpersonen skal utarbeide en helhetlig oppfølgingsplan og sikkerhetsplan i samarbeid med barnet, forelderen og eventuelt barnevernet. Det er viktig å tilrettelegge for en så forutsigbar hverdag som mulig for barnet under oppholdet på krisesenteret. Videre skal kontaktpersonen være en støtteperson for barnet i møte med andre tjenester dersom barnet ønsker det.

Kontakt med Barneverntjenesten

Kontaktpersonen skal ha hovedansvaret for samarbeidet med barneverntjenesten om barnet. Dette innebærer å få oversikt over tidligere kontakt med barneverntjenesten og vurdere behovet for å involvere dem i arbeidet med barnets vei videre. Kontaktpersonen skal også være oppmerksom på situasjoner som kan utløse opplysningsplikten til barneverntjenesten og eventuelt utarbeide bekymringsmelding.

Foreldrestøtte

I samarbeid med forelderens kontaktperson, skal kontaktpersonen gi råd og veiledning til forelderen om samspill med barnet. Det er viktig å markere viktige dager for barnet sammen med forelderen, som bursdager og høytider.

Journalføring og Vitneplikt

Kontaktpersonen har ansvar for å holde barnets journal oppdatert og sørge for at barnet blir registrert i brukerstatistikken. Ved rettssaker skal kontaktpersonen være vitne dersom det er nødvendig.

Vår organisering av arbeidet sikrer at barnet får hjelp og omsorg selv når kontaktpersonen er fraværende, slik at barnets behov blir ivaretatt på best mulig måte. Vi ønsker å være en trygg og stabil støttespiller for barna som kommer til krisesenteret, og vi tar deres interesser på alvor uavhengig av foreldrenes situasjon.