Barns opplevelser og konsekvenser av vold i familien

Vold i familien er en alvorlig problemstilling som påvirker barn på mange ulike måter. Denne artikkelen fokuserer på barns direkte og indirekte erfaringer med vold i hjemmet og de potensielle følgene for deres velvære og utvikling.

Barn som vitner til vold: Varierte erfaringer

 1. Direkte Tilstedeværelse som Øyenvitner: Barn kan være fysisk til stede og vitne til voldshandlinger. Denne direkte eksponeringen kan være traumatisk og ha dype psykologiske effekter.
 2. Tilskuerroller: Noen barn kan innta en passiv tilskuerrolle, mens andre kan gripe inn for å beskytte en forelder eller søsken.
 3. Aktiv Involvering: Barn kan bli dratt inn i konflikten, enten direkte av foreldrene eller ved å søke hjelp utenfra. De kan også ta på seg rollen som beskytter for yngre søsken.
 4. Indirekte Tilstedeværelse gjennom Lyd: Å høre volden, som aggressive ord, skrik, gråt og redsel, kan være like skadelig. Barns fantasi og frykt kan forsterke opplevelsen av volden.
 5. Erfaring av Voldens Konsekvenser: Dette inkluderer å observere de fysiske, psykiske og materielle skadene etter voldsepisoder. Barn kan også oppleve en reduksjon i foreldrenes omsorgsevne som følge av volden.

Konsekvenser for barn

 1. Psykologiske effekter: Barn som lever med vold i familien kan oppleve angst, depresjon og posttraumatiske stressforstyrrelser. De kan også utvikle adferdsproblemer og problemer med sosial interaksjon.
 2. Påvirkning på utvikling: Barnets normale utvikling kan bli forstyrret. Dette kan inkludere forsinkelser i tale- og språkutvikling, samt kognitive utfordringer.
 3. Langsiktige følger: Langvarig eksponering for familievold kan føre til varige psykiske helseproblemer og påvirke barnets evne til å danne sunne relasjoner i voksen alder.
 4. Skoleprestasjoner: Barn som opplever familievold kan ha vanskeligheter med å konsentrere seg om skolearbeid, noe som fører til dårligere akademiske prestasjoner.
 5. Fysisk helse: Direkte involvering i voldsepisoder kan føre til fysiske skader. Indirekte påvirkning kan også føre til stressrelaterte fysiske problemer som hodepine og magesmerter.

Behov for hjelpetiltak

 1. Profesjonell intervensjon: Det er avgjørende å tilby psykologisk hjelp til barn som har vært vitne til eller påvirket av familievold. Terapeutisk støtte kan hjelpe dem med å bearbeide traumer og lære coping-strategier.
 2. Utdanningsinstitusjonenes rolle: Skoler og barnehager spiller en viktig rolle i å identifisere og støtte barn som lever med familievold. Lærere og annet skolepersonell bør få opplæring i å gjenkjenne tegn på misbruk.
 3. Støtte til familier: Å tilby hjelp til hele familien, inkludert overgripere, kan være nøkkelen til å bryte syklusen av vold.
 4. Forebyggende tiltak: Samfunnet som helhet må jobbe mot å forebygge familievold gjennom utdanning, bevisstgjøring og støttetiltak.