Tilrettelagte avhør: En metodisk tilnærming

I arbeidet med tilrettelagte avhør er det av avgjørende betydning å sikre at avhøret gjennomføres i samsvar med anerkjente metoder som er tilpasset barn og særlig sårbare voksne. Denne artikkelen vil utforske prosessen med gjennomføringen av tilrettelagte avhør, inkludert romforhold og deltakelse av nøkkelaktører.

Et tilrettelagt avhør krever grundig forberedelse og en strukturert tilnærming. Vitnet skal avhøres i et eget rom, og dette rommet skal være utformet for å skape en trygg og komfortabel atmosfære for vitnet. Denne tilpasningen er essensiell for å sikre at vitnet føler seg trygt og ivaretatt under avhøret.

Avhørslederen spiller en viktig rolle i å ta hensyn til vitnets behov. Dersom det anses som nødvendig for å ivareta vitnets beste, kan avhørslederen beslutte at en tolk eller personer som skal støtte vitnet, kan være til stede i avhørsrommet. Dette kan være tilfelle når vitnet har behov for språklig støtte eller ekstra støtte på grunn av sårbarhet.

Videre er det viktig å merke seg at det er nødvendig å inkludere andre relevante aktører i avhøret. I henhold til straffeprosessloven § 239d har visse personer rett til å følge avhøret. Dette kan inkludere representanter fra barneverntjenesten, omsorgstjenesten, eller andre relevante instanser. For å opprettholde nødvendig kontinuitet i avhørssituasjonen, kan disse aktørene følge avhøret via videooverføring i et annet rom på avhørsstedet.

Det er også verdt å merke seg at i noen tilfeller kan én eller flere av aktørene følge avhøret via videooverføring fra et annet sted, avhengig av omstendighetene og avhørslederens skjønn. Avhøret kan også ledes fra et annet sted enn et dedikert barnehus, forutsatt at avhørslederen, etter å ha konsultert med avhøreren og barnehuset, finner dette som en ubetenkelig tilnærming.