Press "Enter" to skip to content

Kategori: Fast Bistandsadvokat

Hvilke diagnoser kan oppstå etter å ha opplevd overgrep?

Det er flere psykiske diagnoser som kan være vanlige i etterkant av å ha opplevd overgrep. Noen av de vanligste inkluderer: Det er viktig å merke seg at ikke alle personer som har opplevd overgrep, vil utvikle en psykisk lidelse. Det kan imidlertid være nyttig å søke hjelp fra en kvalifisert psykolog eller psykiater hvis man opplever symptomer som påvirker livskvaliteten.

Ny behandling av sivile krav i straffesaken – En gjennomgang av straffeprosessloven § 434

I straffesaker kan både siktede og fornærmede kreve ny behandling av sivile krav dersom vilkårene i §§ 427 til 433 er oppfylt og anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, avgjørelsen om straff eller rettsfølge som nevnt i § 2 første ledd nr. 1, eller andre ankegrunner, og ankedomstolen samtykker i samlet behandling. Bestemmelsen gjelder også i sak for Høyesterett, jf. § 323. Siktede må begjære ny behandling av krav som nevnt i § 3 samtidig med…

Bistandsadvokat Christian Wulff Hansen i Frostating lagmannsrett i Trondheim

Advokat Christian Wulff Hansen 9. mars og 10. mars 2023 vært bistandsadvokat i en sak som ble behandlet i Frostating lagmannsrett i Trondheim. Saken gjaldt brudd på den gamle straffeloven fra 1902, paragraf 192b. Selv om det ikke er så ofte lengre at det brukes den gamle straffeloven, viser denne saken at den fortsatt er relevant. Advokat Wulff Hansen har påtatt seg oppgaven med å representere fornærmede og sørge for at dennes rettigheter blir ivaretatt.…

Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater

Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater er en viktig regulering som sikrer rettferdig og effektiv rettshjelp i Norge. Regelverket fastsetter antall faste forsvarere og bistandsadvokater ved den enkelte domstol og gir klare retningslinjer for funksjonstid, oppsigelse og tjenestefri, aldersgrense og kunngjøring av ledige verv. En av de viktigste bestemmelsene i forskriften er antallet faste forsvarere og bistandsadvokater som skal være tilgjengelige ved hver domstol. Dette antallet fastsettes av Domstoladministrasjonen, og det er viktig at det…

Hvem er aktørene i en straffesak?

Aktørene i en straffesak kan variere avhengig av land og jurisdiksjon, men vanligvis inkluderer de følgende: Det er også mulig at det kan være andre aktører som eksperter, tolker, og andre fagpersoner, som kan være involvert i en straffesak.

Rett til å bli hørt – Hvor viktig er det?

En grunnleggende rettighet i enhver rettferdig rettssak er retten til å bli hørt. Denne rettigheten innebærer at både siktede og fornærmede har rett til å fremlegge sin versjon av det som har skjedd og å komme med tilleggsopplysninger i saken. Det er viktig å merke seg at denne rettigheten også gjelder for etterlatte i saker hvor noen har mistet livet. Det er ikke uvanlig at fornærmede og etterlatte føler seg fremmedgjort og avvist av rettssystemet.…