Hvordan påvirker graviditet og morskap interaksjonen i partnervold?

strafferammer for voldtekt, alvorlige forbrytelser, voldtektsofre, økt anmeldelsestilbøyelighet, seksuelle overgrep, politiets prioritering, skam og skyld, kjønnsfordeling, voldtektssaker, lovgivningens utvikling, samfunnets holdninger, økt bevissthet, åpenhet og forståelse, rettferdighet, voldtektens konsekvenser, seksuallovbrudd, Høyesteretts praksis, normalstraffenivå, mørketall for voldtekt, voldtekt til samleie, redusert livskvalitet, voldtektsanmeldelser, kvinners rettigheter, menn som siktede, forebygging av voldtekt, lovens forarbeider, voldtektsofferstøtte, krenkelse av integritet, voldtektssiktedes alder, statistikk over voldtekt, samfunnets bevissthet, bekjempelse av seksuelle overgrep

Intim-partner vold (IPV) er et alvorlig samfunnsproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for ofrene, spesielt for kvinner som er gravide eller har barn. Forskning har vist at mødre som opplever IPV, ofte lider av lengre varighet av fysisk, psykologisk og seksuell vold sammenlignet med kvinner som ikke har barn. I tillegg kan volden øke i omfang og faregrad når kvinnen er gravid.

En studie utført av Solveig Karin Bø Vatnar og Stål Bjørkly undersøkte virkningen av morskap og graviditet på interaksjonelle aspekter ved IPV blant kvinner som søker hjelp. Studien avdekket at å ha barn øker risikoen for lengre varighet av IPV, uavhengig av varigheten av partnerskapet. I tillegg viser studien at varigheten av fysisk og psykologisk IPV er den eneste variabelen som øker sannsynligheten for å oppleve vold under graviditet.

Forskerne konkluderer også med at kombinasjoner av hovedkategorier av IPV under graviditet er forskjellige fra når kvinnen ikke er gravid. Mens alle fysiske IPV-variabler var signifikant lavere under graviditet, var kun mortal fare signifikant lavere i hovedkategorien seksuell vold.

Funnene i studien gir viktige innblikk i hvordan morskap og graviditet kan påvirke IPV. Selv om det er behov for ytterligere forskning på feltet, indikerer studien at kvinner som opplever IPV og som er gravide eller har barn, kan ha spesielle behov og bør få økt støtte og hjelp.

Det er viktig å forstå at IPV ikke bare påvirker offeret, men kan også ha langsiktige konsekvenser for barna som er vitne til volden. Derfor er det avgjørende at vi fortsetter å øke bevisstheten om IPV og at vi fortsetter å arbeide for å forebygge og bekjempe denne formen for vold.

Referanse:

Does It Make Any Difference if She Is a Mother?: An Interactional Perspective on Intimate Partner Violence With a Focus on Motherhood and Pregnancy – Solveig Karin Bø Vatnar, Stål Bjørkly, 2010 (sagepub.com)

Finnes det forskning knyttet til samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot barn?

Finnes det forskning knyttet til samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot barn? bistandsadvokat i Mosjøen sentrum Christian Wulff Hansen

Ja, det finnes forskning som viser at samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot barn er betydelige. Barn som har opplevd overgrep kan utvikle både fysiske og psykiske helseproblemer, og dette kan ha langvarige konsekvenser for deres liv og samfunnet som helhet.

Ifølge en rapport fra WHO kan samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot barn variere fra 1,5 til 2,5 milliarder dollar per år i ett enkelt land, avhengig av alvorlighetsgraden av overgrepene. Disse kostnadene inkluderer helsehjelp, psykologisk behandling, tapte inntekter på grunn av sykefravær og dødsfall, samt administrative kostnader knyttet til rettsprosesser.

En studie utført av Sentre for sykdomskontroll og forebygging (CDC) i USA fant at kostnadene knyttet til overgrep mot barn i USA var over 124 milliarder dollar årlig. Dette inkluderte tap av livskvalitet og økonomiske tap for ofrene, samt administrative og rettslige kostnader.

Å forebygge overgrep mot barn kan derfor ikke bare ha positive effekter på barnas livskvalitet, men også på samfunnsøkonomien som helhet. Forebyggende tiltak kan inkludere opplysningskampanjer, opplæring av foreldre og lærere, og tiltak for å øke oppmerksomheten rundt problemet.

Det er også viktig å ha et godt behandlingsapparat for barn som har opplevd overgrep. Forskning viser at tidlig intervensjon kan ha stor betydning for å redusere langvarige konsekvenser av overgrep. Å tilby psykologisk behandling og andre tjenester til ofrene kan redusere kostnadene knyttet til helsehjelp og tap av livskvalitet.

Samlet sett er det viktig å forstå samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot barn og å arbeide for å forebygge og behandle dette alvorlige problemet.