Forståelse av forskriften om tilrettelagte avhør: beskyttelse av barn og sårbare vitner

forskriften om tilrettelagte avhør: beskyttelse av barn og sårbare vitner, bistandsadvokat christian wulff hansen i Mosjøen sentrum, bistandsadvokater på helgeland

I lys av den økende erkjennelsen av behovet for spesielle hensyn til barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, har norsk lov etablert klare retningslinjer for håndtering av slike situasjoner. I dette blogginnlegget vil vi gi en grundig forklaring på forskriften om tilrettelagte avhør, i et forsøk på å klargjøre dens virkeområde og formål.

§ 1. Virkeområde: Hva dekker forskriften?

Det første vi skal se på, er forskriftens virkeområde. Forskriften gjelder tilrettelagte avhør etter straffeprosessloven § 239. Men hva betyr dette i praksis?

Tilrettelagte avhør refererer til avhør av vitner i løpet av en etterforskning som blir videoopptatt. I denne sammenheng er et vitne noen som kan gi informasjon om en forbrytelse, inkludert den fornærmede. Hovedgrunnen til å ta opp avhør på video er at opptaket kan erstatte vitnets personlige forklaring under en hovedforhandling, som stipulert i straffeprosessloven § 298. Dette er en viktig hensyntagen til vitnets velbefinnende, spesielt når vitnet er et barn eller en særlig sårbar person.

§ 2. Formål: Hvorfor har vi tilrettelagte avhør?

Etter å ha forstått virkeområdet til forskriften, er det viktig å dykke dypere inn i dens formål. Forskriften er opprettet med et dobbelt formål.

Det første formålet er å sikre at etterforskningen og straffeforfølgningen i saker der vitnet er et barn eller en særlig sårbar voksen, gjennomføres på en måte som tar hensyn til vitnets sårbarhet. Det kan være traumatiserende for et barn eller en særlig sårbar person å måtte vitne i retten, og det er her tilrettelagte avhør kommer inn. Ved å tillate at vitnets forklaring tas opp på video, unngår man at vitnet må gjenoppleve traumatiske hendelser under en hovedforhandling.

Det andre formålet er å ivareta både vitnets og den siktedes rettssikkerhet. Selv om hensynet til vitnet er sentralt, kan ikke den siktedes rettigheter oversees. Videoopptakene sikrer at alle detaljer i vitnets forklaring blir bevart og kan gjenvises i retten. Dette opprettholder en balanse mellom beskyttelsen av vitnet og rettferdig rettslig behandling av den siktede.

For å oppsummere, forskriften om tilrettelagte avhør er et viktig skritt i retning av å ivareta barn og særlig sårbare vitners rettigheter og velvære i det norske rettssystemet. Ved å forstå forskriften kan vi bedre forstå hvordan loven fungerer for å beskytte de mest sårbare blant oss, samtidig som den sikrer en rettferdig rettsprosess for alle involverte parter.

Bistandsadvokatens forhold til media

hvordan skal bistandsadvokaten opptre i avisen eller på tv?

Bistandsadvokatens forhold til media er en viktig og delikat sak. Det er viktig at advokaten orienterer klientene om pressens rolle i straffesaker og forbereder dem på mulig press fra media. Det er også vanlig praksis at klientens samtykke innhentes før bistandsadvokaten uttaler seg om saken. Dette er med mindre hensynet til klienten tilsier at advokaten må uttale seg uten forhåndsgodkjenning. Det er viktig at bistandsadvokaten alltid har klientens interesser i tankene når de uttaler seg til media om saken. Hvis klienten ikke ønsker å bidra til medieomtale, må advokaten respektere dette ønsket.

Det er også viktig å merke seg at bistandsadvokaten ikke skal gi pressen innsyn i eller gi opplysninger fra straffesaksdokumentene uten politiets uttrykkelige samtykke. Dette kan være en utfordring for bistandsadvokaten, spesielt når mediene presser på for å få innsyn i dokumenter eller få kommentarer til saken. Men bistandsadvokaten må alltid være bevisst på klientens rettigheter og sørge for at de ikke blir krenket av mediene.

I sum, bistandsadvokatens forhold til media er en viktig del av jobben deres. De må balansere mellom klientenes rettigheter og ønsker om privatliv og pressens interesse for å dekke saken. Bistandsadvokaten skal alltid ha klientens interesser i tankene og sørge for at deres prosessuelle rettigheter blir ivaretatt.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: