Press "Enter" to skip to content

Kategori: Politi og påtalemyndighet

Politiets innbyggerundersøkelse 2022: Hva sier resultatene?

Politiets årlige innbyggerundersøkelse er en viktig kartlegging av innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. Resultatene fra undersøkelsen kan brukes til å evaluere politiets arbeid og vurdere områder hvor forbedringer er nødvendige. I 2022 ble undersøkelsen gjennomført på nettet, i stedet for over telefon som tidligere år. Dette har gjort det enklere og mer effektivt å samle inn data, men det betyr også at resultatene fra 2022 ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års undersøkelser. Datainnsamlingen…

Politiets oppgaver

Politiets hovedoppgave er å sørge for at lovene i samfunnet blir fulgt og at innbyggerne er trygge. Når du opplever en kriminell handling, er det viktig å varsle politiet så snart som mulig. Politiet vil deretter ta tak i saken og etterforske den for å finne ut hva som har skjedd. En anmeldelse betyr at du melder fra til politiet om at en kriminell handling har skjedd. Anmeldelsen er grunnlaget for at politiet kan starte…

Betydningen av at straffesaken blir oppklart

Oppklaring av en straffesak er av stor betydning for de berørte partene, spesielt for fornærmede og etterlatte. De ønsker å få klarhet i hva som har skjedd, og ønsker at saken skal bli oppklart så grundig som mulig. For noen kan oppklaring innebære å finne ut hva som skjedde med en savnet person, eller å avklare om det var en ulykke eller et selvmord. For de etterlatte kan det være spesielt viktig at hendelsesforløpet klarlegges…