Utskrift av avhør tatt på barnehuset

bistandsadvokat Utskrift av avhør tatt på barnehuset

Etter et tilrettelagt avhør på barnehusene er det viktig å dokumentere avhøret på en forsvarlig måte. Forskrift om tilrettelagte avhør av barn i straffesaker § 14 regulerer dette, og fastslår at det skal tas utskrift av hele avhøret dersom vitnet forteller om straffbare forhold eller det er grunn til å tro at noe straffbart har skjedd. Det kan imidlertid være tilfeller der det kun tas utskrift av deler av avhøret eller et sammendrag kombinert med utskrift av særlig viktige uttalelser, dersom dette anses ubetenkelig av avhørslederen.

Riksadvokaten understreker i sitt rundskriv om utskrift og sammendrag at valget mellom fullstendig dialogutskrift, delvis dialogutskrift eller sammendrag i kombinasjon med utskrift av særlig viktige uttalelser, bør være basert på hvilke utsagn/dialoger som ventelig vil danne grunnlag for tiltale eller henleggelse, og hva retten eventuelt antas å ville ha behov for. Det er derfor viktig at avhørslederen har god kunnskap om de aktuelle straffebudene og kan kvalitetssikre sammendraget.

Det er viktig å påpeke at dersom et gjennomført avhør avkrefter en mistanke eller det av andre grunner ser ut til at saken vil bli henlagt, skal det ikke tas utskrift av avhøret. I slike tilfeller skal det skrives en kort oppsummering fra avhøret.

Tilrettelagte avhør utgjør regelmessig sentrale bevis i saken, og sammendraget vil derfor være viktig i det videre arbeidet med saken, både internt i påtalemyndigheten og i retten. Det er derfor avgjørende at avhørslederen tar ansvar for å sikre en forsvarlig dokumentasjon av avhøret, i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer.

Når skal det tas utskrift av et tilrettelagt avhør?

Når skal det tas utskrift av et tilrettelagt avhør? bistandsadvokat christian wulff hansen i Mosjøen

Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner har som formål å sikre at avhør av barn og andre særlig sårbare personer blir gjennomført på en skånsom og forsvarlig måte. En viktig del av denne forskriften er kravet om utskrift av avhør.

I saker der vitnet forteller om straffbare forhold eller det er grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, skal det tas utskrift av hele avhøret i form av en dialogutskrift. Dette betyr at alt som blir sagt under avhøret skal skrives ned og lagres som dokumentasjon i saken. Det kan være viktig for senere bevisførsel og for å sikre at vitnene blir behandlet på en forsvarlig måte.

Det kan imidlertid være situasjoner der det ikke er hensiktsmessig å ta utskrift av hele avhøret. Avhørsleder kan da beslutte at det bare skal tas utskrift av deler av avhøret eller at det skrives et sammendrag kombinert med utskrift av særlig viktige uttalelser. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det er spesielle hensyn som tilsier at man må begrense informasjonen som blir dokumentert.

Det er avhørsleder som har ansvaret for å beslutte om det skal tas utskrift av hele avhøret eller ikke. Utskriften eller sammendraget skal foreligge så snart som mulig etter avhøret og avhørslederen skal lese gjennom og godkjenne sammendraget før det lagres som dokumentasjon i saken.

Det er viktig å merke seg at dersom et avhør avkrefter en mistanke eller det av andre grunner ser ut til at saken vil bli henlagt, skal det ikke tas utskrift av avhøret. I stedet skal det skrives en kort oppsummering fra avhøret.

Kravet om utskrift av avhør er viktig for å sikre at avhør av barn og andre særlig sårbare personer blir gjennomført på en forsvarlig måte og at dokumentasjonen i saken er grundig og nøyaktig. Ved å følge forskriften kan man bidra til å sikre en rettferdig rettssak og at vitner og fornærmede blir ivaretatt på en best mulig måte.