Press "Enter" to skip to content

Kategori: Straffbare handlinger

Mistanke om vold mot barn? Slik kan du hjelpe

Som samfunn har vi alle et ansvar for å beskytte de svakeste i samfunnet, inkludert barn. Vold og mishandling mot barn er en alvorlig forbrytelse som har fatale konsekvenser for de utsatte. Det er derfor avgjørende å være oppmerksom på potensielle varselflagg og handle raskt når mistanken oppstår. Små barn, spesielt de under fire år, er mest sårbare for alvorlig vold og mishandling. Ofte kan de ikke kommunisere eller beskytte seg selv, og de er…

Posttraumatic stress disorder (PTSD), eller posttraumatisk stresslidelse på norsk

Posttraumatic stress disorder (PTSD), eller posttraumatisk stresslidelse på norsk, er en angstlidelse som kan oppstå etter særlig skremmende og redselsfulle opplevelser. PTSD kan oppstå etter erfaring med grov vold, mishandling, krig, konsentrasjonsleir, katastrofer, tortur, voldtekt, alvorlige ulykker eller alvorlige forbrytelser som væpnet ran. PTSD har samtidig forekomst av intrusive symptomer knyttet til den traumatiske hendelsen, symptomer på tanke- og atferdsmessig unnvikelse av alt som minner om hendelsen, og forekomst av symptomer på økt fysiologisk beredskap…

Skadevirkninger av å bli utsatt for straffbare handlinger

Når en person blir utsatt for en straffbar handling, kan det føre til en rekke forskjellige skadevirkninger. Disse skadevirkningene varierer i grad og type, avhengig av alvorlighetsgraden av forbrytelsen og individuelle faktorer. Men uavhengig av graden av alvorlighetsgrad, er det viktig å erkjenne at det kan være langvarige og alvorlige konsekvenser. Først og fremst kan en person som har blitt utsatt for en integritetskrenkelse, oppleve sjokk og uvirkelighetsfølelse umiddelbart etter hendelsen. Dette kan føre til…

Uaktsom forvoldelse av død – Straffeloven § 281

Uaktsom forvoldelse av en annens død er en alvorlig handling som kan føre til fengselsstraff i opptil 6 år i henhold til Straffeloven § 281. Her er en oversikt over hva denne bestemmelsen innebærer: Skyldkravet: For å bli dømt for uaktsom forvoldelse av død, må lovbryteren ha utvist vanlig uaktsomhet. Det krever en konkret vurdering av om atferden var forsvarlig og om lovbryteren handlet uaktsomt. Aktsomhetskravet vil variere innenfor de ulike livsområdene, men det er…

Kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse har som formål å beskytte en persons fysiske integritet og sikkerhet. Handlinger som utøver vold eller fysisk krenkelse kan føre til straff med bot eller fengsel i inntil ett år. Dette betyr at ethvert angrep på en persons kropp, uavhengig av intensjon eller omstendigheter, kan resultere i rettslige konsekvenser. Likevel finnes det situasjoner hvor en kroppskrenkelse kan bli gjort straffri. Ifølge loven kan dette skje hvis handlingen er gjengjeldt med…

Voldtekt i straffeloven

Straffeloven inneholder en rekke bestemmelser som har til hensikt å beskytte enkeltpersoner mot seksuelle overgrep. En av de mest alvorlige forbrytelsene som kan begås innenfor dette området er voldtekt, og det er bestemmelser i straffeloven som gir retning for hva som defineres som voldtekt og hvilke straffer som kan bli pålagt. § 291 i straffeloven definerer voldtekt som å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, å ha seksuell omgang med noen som…

Si ifra: Overgripere utnytter internett og mobiltjenester for å nå ut til barn og ungdom

Overgripere utnytter internett og mobiltjenester for å nå ut til barn og ungdom, og dessverre ser vi stadig flere tilfeller av dette. Det er derfor viktig å vite hva man skal gjøre hvis man oppdager at noen utsettes for slike overgrep. Politiet i Norge er klare på at de trenger hjelp fra publikum for å kunne stoppe denne typen overgrep. De ønsker tips om alt fra barn som blir lokket til uønskede seksuelle handlinger, til…

Vold i nære relasjoner – en trussel mot sikkerhet og velvære

Vold i nære relasjoner er en alvorlig utfordring som rammer både kvinner og menn. Det kan være vanskelig å erkjenne at man er utsatt for vold eller å innse at noen man kjenner er i en voldelig situasjon. Men det er viktig å huske på at det finnes hjelp å få, og at man ikke må tie stille om slike situasjoner. Utøveren av volden kan være hvem som helst i ens liv – ens samlivspartner,…

Bør barn lære om vold og seksuelle overgrep i skole og barnehage?

Undersøkelser viser at foreldre ønsker at barn skal lære om seksuelle overgrep og vold i skolen og barnehagen, men dette skjer ikke i praksis. En kartlegging utført av Ipsos på vegne av Redd Barna viser at 9 av 10 foreldre mener at barn bør lære om seksuelle overgrep i skolen, mens 56 prosent mener at dette også burde undervises i barnehagen. Til tross for dette, rapporterte bare 28 prosent av de spurte at dette faktisk…

Seksuelle overgrep mot barn og unge – hvorfor er det fortsatt et problem?

Selv om det har vært en liten nedgang i forekomsten av seksuelle overgrep mot barn og unge fra 2007 til 2015, er det fortsatt et alvorlig og utbredt problem. Faktisk har 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter opplevd seksuelle overgrep før de fylte 18 år. (tall fra 2015) Dette er en alarmerende statistikk som viser at det fortsatt er mye arbeid som må gjøres for å beskytte barn og unge mot denne…