Press "Enter" to skip to content

Kategori: Kroppskrenkelse

Kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse har som formål å beskytte en persons fysiske integritet og sikkerhet. Handlinger som utøver vold eller fysisk krenkelse kan føre til straff med bot eller fengsel i inntil ett år. Dette betyr at ethvert angrep på en persons kropp, uavhengig av intensjon eller omstendigheter, kan resultere i rettslige konsekvenser. Likevel finnes det situasjoner hvor en kroppskrenkelse kan bli gjort straffri. Ifølge loven kan dette skje hvis handlingen er gjengjeldt med…

Statistikk: Anmeldte lovbrudd i 2021

Det er en trist og skremmende statistikk som viser antall anmeldte lovbrudd i 2021. Det er spesielt bekymringsfullt å se antallet anmeldte voldtekter, overgrep og vold som fortsatt er altfor høyt. Selv om det er positivt å se at antallet anmeldelser øker og at flere ofre tør å stå frem og rapportere, er det fortsatt mye arbeid som må gjøres for å redusere antall slike forbrytelser. Det er viktig å forstå at bak hver av…

Voldtekt og uspesifiserte seksuallovbrudd er de hovedtypene med flest anmeldelser (2010-2021)

Seksuallovbrudd er en type lovbrudd som omfatter en rekke handlinger og overgrep, og det er stor variasjon i både strafferammer og utmålt straff for disse handlingene. I denne kriminalstatistikken ser vi en brå økning i antallet anmeldelser av seksuallovbrudd etter 2014, som gjelder både grove og mindre grove typer av seksuallovbrudd. Anmeldelsene fordeler seg på ulike hovedtyper av seksuallovbrudd, inkludert voldtekt, annen seksuell omgang, seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og uspesifisert seksuallovbrudd. Figur 3 i…

Vold blant barn og unge er en alvorlig problemstilling

Vold blant barn og unge er en alvorlig problemstilling som ikke kan ignoreres. Det er viktig å forstå risikofaktorer som kan øke sannsynligheten for at barn og unge blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Dette vil gjøre det lettere å identifisere og forebygge slike situasjoner. Ifølge Mossige og Dyb (2009) er rusproblemer og psykiske problemer hos foreldre en av de største risikofaktorene for vold mot barn og unge. Når foreldre har slike problemer, kan…

Utviklingen av voldslovbrudd blant voksne over tid

Utviklingen av voldslovbrudd blant voksne over tid har vært et omdiskutert tema i samfunnet. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse (SSB) har det vært en nedgang i antall voksne som oppgir å ha vært utsatt for fysisk vold siden 2007, men samtidig en svak økning i antallet anmeldte voldslovbrudd. En interessant observasjon fra rapporten er at selv om antallet anmeldte lovbrudd for vold- og mishandling har økt, så er tallene stabile når de beregnes per 1000 innbyggere.…