Press "Enter" to skip to content

Kategori: Voldtekt

Voldtekt i straffeloven

Straffeloven inneholder en rekke bestemmelser som har til hensikt å beskytte enkeltpersoner mot seksuelle overgrep. En av de mest alvorlige forbrytelsene som kan begås innenfor dette området er voldtekt, og det er bestemmelser i straffeloven som gir retning for hva som defineres som voldtekt og hvilke straffer som kan bli pålagt. § 291 i straffeloven definerer voldtekt som å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, å ha seksuell omgang med noen som…

Seksuelle overgrep mot barn og unge – hvorfor er det fortsatt et problem?

Selv om det har vært en liten nedgang i forekomsten av seksuelle overgrep mot barn og unge fra 2007 til 2015, er det fortsatt et alvorlig og utbredt problem. Faktisk har 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter opplevd seksuelle overgrep før de fylte 18 år. (tall fra 2015) Dette er en alarmerende statistikk som viser at det fortsatt er mye arbeid som må gjøres for å beskytte barn og unge mot denne…

Oppreisningserstatning – Hva betyr den nye Høyesterettsdommen?

Høyesterett har nylig fastsatt standarderstatningen for oppreisning etter voldtekt til samleie av voksne begått av en voksen til 2 G. Beslutningen er viktig fordi den fastsetter et nytt utgangspunkt for fastsettelse av oppreisningserstatning i saker om seksuelle overgrep mot barn. Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd gir hjemmel for å fastsette oppreisningserstatning og angir også hvilke momenter det skal legges særlig vekt på ved seksuelle overgrep mot barn. Som ved straffutmålingen skal blant annet «handlingens art»…

Statistikk: Anmeldte lovbrudd i 2021

Det er en trist og skremmende statistikk som viser antall anmeldte lovbrudd i 2021. Det er spesielt bekymringsfullt å se antallet anmeldte voldtekter, overgrep og vold som fortsatt er altfor høyt. Selv om det er positivt å se at antallet anmeldelser øker og at flere ofre tør å stå frem og rapportere, er det fortsatt mye arbeid som må gjøres for å redusere antall slike forbrytelser. Det er viktig å forstå at bak hver av…

Voldtekt og uspesifiserte seksuallovbrudd er de hovedtypene med flest anmeldelser (2010-2021)

Seksuallovbrudd er en type lovbrudd som omfatter en rekke handlinger og overgrep, og det er stor variasjon i både strafferammer og utmålt straff for disse handlingene. I denne kriminalstatistikken ser vi en brå økning i antallet anmeldelser av seksuallovbrudd etter 2014, som gjelder både grove og mindre grove typer av seksuallovbrudd. Anmeldelsene fordeler seg på ulike hovedtyper av seksuallovbrudd, inkludert voldtekt, annen seksuell omgang, seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og uspesifisert seksuallovbrudd. Figur 3 i…