Har jeg krav på bistandsadvokat?

I alle saker hvor du har vært utsatt for noe kriminelt kan du engasjere advokat som kan kontakte politiet for å få innsyn i sakens dokumenter. Om du har krav på en bistandsadvokat oppnevnt av retten og da på statens regning kommer an på hvilket lovbrudd du har vært utsatt for. Noen lovbrudd gir automatisk krav på oppnevnt bistandsadvokat på statens regning, mens i noen tilfeller kan en søke om oppnevninger i sakstyper som ikke er opplistet.

Hvilke saker som automatisk gir krav på gratis bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a:

§ 107 a. Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker:

a)om overtredelse av straffeloven §§ 168, 253, 257, 282, 284, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312 og 314,
b)hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse,
c)hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte, jf. § 100 annet ledd annet punktum.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar, rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Når en sak om besøksforbud i eget hjem, jf. § 222 a annet ledd annet punktum, eller kontaktforbud i eget hjem, jf. straffeloven § 57 tredje ledd, bringes inn for retten, har den som forbudet skal beskytte, rett til advokat. Det samme gjelder når besøksforbud på grunnlag av mulig overtredelse av straffeloven § 282 bringes inn for retten. Reglene i kapitlet her gjelder tilsvarende så langt de passer.

Har jeg rett til å ha bistandsadvokat