Press "Enter" to skip to content

Bistandsadvokaten

Særskilt anke over sivile krav i straffesaker – hva sier straffeprosessloven § 435?

Straffeprosessloven § 435 regulerer særskilt anke over sivile krav som har vært behandlet i straffesaker. Særskilt anke betyr at man anker bare deler av en dom, som her gjelder kun det sivile kravet. Ifølge loven skal slike saker behandles etter tvistelovens regler. Kostnadsavgjørelse i lagmannsretten – hva skjer ved særskilt anke over det sivile kravet? Ved særskilt anke over det sivile kravet, for eksempel oppreisningserstatning, vil det ikke være aktuelt med noen kostnadsavgjørelse i lagmannsretten.…

Bistandsadvokatens rolle i straffesaker

Straffeprosessloven § 107c fastslår bistandsadvokatens viktige rolle i straffesaker. Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede eller etterlatte i saken og har en særlig oppgave med å ivareta deres interesser. Advokaten skal gi hjelp og støtte til fornærmede eller etterlatte på en naturlig og rimelig måte i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling. Bistandsadvokaten har også rett til å være til stede i rettsmøter og andre etterforskingsskritt hvor fornærmede eller etterlatte skal delta. Dette gjelder for…

Ny behandling av sivile krav i straffesaken – En gjennomgang av straffeprosessloven § 434

I straffesaker kan både siktede og fornærmede kreve ny behandling av sivile krav dersom vilkårene i §§ 427 til 433 er oppfylt og anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, avgjørelsen om straff eller rettsfølge som nevnt i § 2 første ledd nr. 1, eller andre ankegrunner, og ankedomstolen samtykker i samlet behandling. Bestemmelsen gjelder også i sak for Høyesterett, jf. § 323. Siktede må begjære ny behandling av krav som nevnt i § 3 samtidig med…

Anke i straffeprosessloven § 310 – Hva bør du vite?

Anke er en viktig rettighet for enhver som har blitt dømt i en straffesak. Det gir muligheten til å få saken prøvd på nytt i en høyere rettsinstans og kan føre til at dommen blir omgjort eller redusert. Men det er viktig å være klar over at det er strenge frister som må overholdes for å kunne anke en dom. Fristen for anke er to uker fra den dagen dommen ble avsagt. Dette gjelder både…

Mishandling i nære relasjoner

Straffeloven § 282 omhandler mishandling i nære relasjoner, og den tar sikte på å beskytte personer som utsettes for mishandling av sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, deres slektninger, personer i ens husstand eller personer i ens omsorg. Lovbestemmelsen fastslår at mishandling kan skje gjennom ulike former for krenkelser som trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre handlinger som fører til alvorlige eller gjentatte skader. Straffeloven § 282 er en oppdatert versjon av straffeloven §…

Digital vold: En truende form for overgrep

Nettrelaterte overgrep har blitt stadig mer vanlig i det digitale samfunnet vi lever i. Bruk av internett, mobil og andre digitale verktøy kan føre til ulike typer vold og overgrep som trakassering, overvåking, kontroll, utpressing, spredning av privat informasjon og bilder, samt direkteoverføring av overgrep. Dette er en alvorlig form for overgrep og kan føre til betydelige psykiske og fysiske skader. Digital vold er et samlebegrep for alle former for vold og overgrep som skjer…

Hva er viktig når man skal velge bistandsadvokat?

Når du har blitt offer for en straffbar handling, kan det være en tøff og traumatisk opplevelse. I slike situasjoner kan det være nyttig å ha en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å håndtere saken din og ivareta dine interesser. Men hvordan velger man en bistandsadvokat? Det viktigste er å velge en advokat du føler at du kan stole på. En advokat skal ivareta dine interesser, og derfor er det viktig å velge en…

Bistandsadvokat Christian Wulff Hansen i Frostating lagmannsrett i Trondheim

Advokat Christian Wulff Hansen 9. mars og 10. mars 2023 vært bistandsadvokat i en sak som ble behandlet i Frostating lagmannsrett i Trondheim. Saken gjaldt brudd på den gamle straffeloven fra 1902, paragraf 192b. Selv om det ikke er så ofte lengre at det brukes den gamle straffeloven, viser denne saken at den fortsatt er relevant. Advokat Wulff Hansen har påtatt seg oppgaven med å representere fornærmede og sørge for at dennes rettigheter blir ivaretatt.…

Foreldelsesfrist ved overgrep mot barn: Hva du trenger å vite

Overgrep mot barn er en alvorlig forbrytelse, og ofte krever det mange år for offeret å takle traumene. Men hva skjer hvis du vil anmelde et overgrep som skjedde for mange år siden? Er det foreldelsesfrist for å anmelde saker? I dette blogginnlegget vil vi forklare alt du trenger å vite om foreldelsesfrister og anmeldelse av overgrep mot barn. Hva er foreldelsesfrist? Foreldelse er en juridisk betegnelse på en tidsfrist for å fremme et krav…

Kontaktforbud med elektronisk kontroll

Kontaktforbud med elektronisk kontroll – en beskyttelse av barn mot vold og overgrep Fra og med 1. januar 2019 har retten plikt til å vurdere om kontaktforbud med eller uten elektronisk kontroll skal idømmes når noen kjennes skyldig i mishandling i nære relasjoner etter § 282 første ledd bokstav b. Dette gjelder spesielt når mishandlingen er begått overfor nærstående barn. Formålet med denne plikten er å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Påtalemyndigheten…