Fornærmedes rett til å være tilstede i rettsmøter

Fornærmedes rett til å være tilstede i rettsmøter

Retten til å være til stede i rettsmøter er en viktig del av rettssikkerheten, både for den som er anklaget og for fornærmede eller etterlatte. I straffeprosessloven er det fastsatt at fornærmede og etterlatte har rett til å være til stede i alle rettsmøter, med visse begrensninger som gjelder etter §§ 245 og 284. Dette gir en mulighet for disse personene til å følge saken og se hvordan rettssaken utfolder seg.

En av begrensningene i retten til å være til stede i rettsmøter gjelder når vitneforklaringer skal skje for stengte dører med bare partene til stede og under pålegg om taushetsplikt. Dette betyr at selv om retten kan bestemme at rettsmøtet skal være lukket, har fornærmede og etterlatte fortsatt rett til å være til stede.

Hvis antallet fornærmede og etterlatte er så stort at det vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller vil måtte skje i lokale som ellers ikke er egnet, kan retten bestemme at deltakelse skal skje ved fjernmøte eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring fra rettslokalet på et nærmere angitt sted. Dette gir personer som bor langt unna eller av andre årsaker ikke kan delta i rettsmøtet fysisk, mulighet til å delta likevel.

Før retten beslutter at deltakelse skal skje ved fjernmøte eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring, må de fornærmede og etterlatte, eller deres representanter, og forsvareren gis anledning til å uttale seg. Dette sikrer at alle parter har hatt mulighet til å uttale seg før beslutningen fattes.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om gjennomføring av deltakelse som nevnt i første punktum. Dette gir mulighet for å tilpasse reglene etter behov og utvikling i teknologi og samfunn.

Det er viktig å merke seg at rettens beslutning om deltakelse via fjernmøte eller lyd- og bildeoverføring ikke kan ankes eller brukes som ankegrunn. Dette betyr at avgjørelsen som tas, må respekteres og etterleves.

Retten til å være til stede i rettsmøter er en grunnleggende rettighet som bidrar til rettssikkerheten for alle parter i en sak. Lovbestemmelsen gir fornærmede og etterlatte mulighet til å følge rettssaken på en trygg og sikker måte, selv om de ikke kan delta fysisk i rettsmøtet.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: