Drap (Straffeloven § 275)

Drap (Straffeloven § 275) - bistandsadvokat

Drap er en av de mest alvorlige forbrytelsene man kan begå, og straffeloven § 275 reflekterer dette ved å fastsette en streng straff for denne handlingen. Ifølge bestemmelsen vil enhver person som begår drap på en annen person, bli straffet med en fengselsstraff på minst 8 år og en øvre strafferamme på 21 år.

Det er verdt å merke seg at drap ikke bare innebærer at man tar livet av en person med vilje, men kan også omfatte tilfeller der man handler med grov uaktsomhet og dette fører til noen andres død. For å bli funnet skyldig i drap, må man ha forsett om å drepe eller ha handlet med så stor uaktsomhet at dette kan likestilles med forsett.

Det er også verdt å merke seg at drap av en gravid kvinne gir opphav til spesielle rettslige spørsmål. Hvis fosteret dør som en følge av drapet, vil handlingen bli behandlet som ett drap, og fosterets død vil være et straffskjerpende moment. Hvis fosteret dør som følge av kroppskrenkelse eller kroppsskade, vil handlingen bli subsumert under grov kroppskrenkelse eller grov kroppsskade, mens hvis handlingen rettes direkte mot fosteret, kan det bli ansett som ulovlig svangerskapsavbrudd.

Straffen for drap kan imidlertid bli skjerpet ytterligere hvis det gjør seg gjeldende straffskjerpende omstendigheter. Dette kan være hvis drapet ble begått på en særlig graverende måte, med overlegg eller var planlagt utført, eller hvis det ble begått for å lette eller skjule en annen forbrytelse. I disse tilfellene vil straffutmålingen bli justert oppover i henhold til gjeldende praksis.