Når skal det tas utskrift av et tilrettelagt avhør?

Når skal det tas utskrift av et tilrettelagt avhør? bistandsadvokat christian wulff hansen i Mosjøen

Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner har som formål å sikre at avhør av barn og andre særlig sårbare personer blir gjennomført på en skånsom og forsvarlig måte. En viktig del av denne forskriften er kravet om utskrift av avhør.

I saker der vitnet forteller om straffbare forhold eller det er grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, skal det tas utskrift av hele avhøret i form av en dialogutskrift. Dette betyr at alt som blir sagt under avhøret skal skrives ned og lagres som dokumentasjon i saken. Det kan være viktig for senere bevisførsel og for å sikre at vitnene blir behandlet på en forsvarlig måte.

Det kan imidlertid være situasjoner der det ikke er hensiktsmessig å ta utskrift av hele avhøret. Avhørsleder kan da beslutte at det bare skal tas utskrift av deler av avhøret eller at det skrives et sammendrag kombinert med utskrift av særlig viktige uttalelser. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det er spesielle hensyn som tilsier at man må begrense informasjonen som blir dokumentert.

Det er avhørsleder som har ansvaret for å beslutte om det skal tas utskrift av hele avhøret eller ikke. Utskriften eller sammendraget skal foreligge så snart som mulig etter avhøret og avhørslederen skal lese gjennom og godkjenne sammendraget før det lagres som dokumentasjon i saken.

Det er viktig å merke seg at dersom et avhør avkrefter en mistanke eller det av andre grunner ser ut til at saken vil bli henlagt, skal det ikke tas utskrift av avhøret. I stedet skal det skrives en kort oppsummering fra avhøret.

Kravet om utskrift av avhør er viktig for å sikre at avhør av barn og andre særlig sårbare personer blir gjennomført på en forsvarlig måte og at dokumentasjonen i saken er grundig og nøyaktig. Ved å følge forskriften kan man bidra til å sikre en rettferdig rettssak og at vitner og fornærmede blir ivaretatt på en best mulig måte.

Erstatning for skade på person

Erstatning for skade på person bistandsadvokat

Erstatning for skade på person er et viktig tema i skadeerstatningsloven. Hvis du har blitt påført en personskade, har du rett til å få erstatning for lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som følge av skaden.

Fastsettelse av erstatning for tap i inntekt og framtidig erverv er gjort særskilt under hensyn til skadelidtes evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering. Verdien av arbeid i heimen likestilles med inntekt.

Når det gjelder erstatningsutmålingen, gjøres det fradrag for lønn under sykdom og andre ytelser som trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold eller yrke, og forsikringsytelser der den erstatningsansvarlige har betalt premien. Forsikringsytelser som ikke går inn under disse punktene og annen vesentlig økonomisk støtte som skadelidte har fått eller kommer til å få som følge av skaden, kan også tas hensyn til.

I tilfeller der skadelidte på skadevirkningstidspunktet ikke har fylt 19 år, utmåles erstatningen for varig tap i erverv etter § 3-2 a.

Det er viktig å være klar over at det kan være utfordrende å fastsette erstatningsbeløpet nøyaktig, da det er mange faktorer å ta hensyn til. Det er derfor viktig å søke hjelp fra en advokat som er spesialisert på personskadeerstatning for å få hjelp til å fastsette et rettferdig og tilstrekkelig erstatningsbeløp.

Eksterne ressurser:

  1. https://www.advokatenhjelperdeg.no/artikkel/hva-er-personskade/ – En artikkel som gir en introduksjon til hva personskade er og hvordan man kan få erstatning for det.
  2. https://www.if.no/skade-og-forsikring/personskade-erstatning – En oversikt over hvordan man kan få erstatning for personskade fra en forsikringsgiver.
  3. https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/avgjorelser/hoyesterett/2021/januar-2021/hr-2021-58-a/ – En konkret dom fra Høyesterett som omhandler erstatning for skade på person og hvordan erstatningen skal beregnes.

Bistandsadvokat i Helgeland tingrett

brønnøy tingrett sorenskriver brønnøysund

24. august 2021 til 27. august 2021 er advokat Christian Wulff Hansen bistandsadvokat i Helgeland tingrett, rettssted Brønnøysund i sak etter straffeloven §§ 291, 299 mfl.

Helgeland tingrett har rettssteder flere steder på Helgeland og er domstol for bl.a. Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana.