Bistandsadvokaten og settevergen

En Kritisk Drøfting av Endringene i Voldserstatningsloven
Bistandsadvokaten og settevergen

I saker der barn og unge har vært utsatt for overgrep og vold, er det viktig å sørge for at de får den hjelpen de trenger. I slike saker har fornærmede rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat, som skal bistå med å ivareta deres rettigheter og gi informasjon om den videre saksgangen i straffesaken.

Bistandsadvokaten er en advokat som blir betalt av det offentlige og har som oppgave å ivareta den fornærmedes interesser i saken. Det er derfor viktig at du som fornærmet tar kontakt med en bistandsadvokat så tidlig som mulig, slik at du får den hjelpen du trenger og kan føle deg trygg i den videre prosessen.

Det kan også oppstå situasjoner der en mindreårig er involvert i en straffesak, og deres interesser kommer i konflikt med foreldrenes interesser. I slike tilfeller skal det oppnevnes en setteverge, som skal ivareta den mindreåriges interesser i straffesaken.

Settevergen kan ha som oppgave å følge den mindreårige under avhør og sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Det kan være en vanskelig situasjon å være i, og det er derfor viktig at den mindreårige får den støtten og hjelpen de trenger fra settevergen. Likevel er det mange steder andre settes til denne oppgaven.

Det er viktig å merke seg at det er forskjell på en bistandsadvokat og en setteverge. Mens bistandsadvokaten ivaretar den fornærmedes interesser i straffesaken, er settevergen der for å ivareta den mindreåriges interesser i en situasjon der det kan oppstå interessekonflikt mellom barnet og foreldrene.

Samtidig kan det være situasjoner der både en bistandsadvokat og en setteverge er involvert i samme sak. Da vil bistandsadvokaten og settevergen samarbeide for å ivareta den fornærmedes og den mindreårige sitt beste.

Det er viktig å forstå at både bistandsadvokaten og settevergen har som oppgave å ivareta den fornærmedes og den mindreårige sine interesser og rettigheter. Det kan være en vanskelig situasjon å være i, og det er derfor viktig å ta kontakt med en av disse instansene så tidlig som mulig for å få den hjelpen du trenger.