Bistandsadvokatens rolle under etterforskningen

bistandsadvokat som hjelper etter overgrep

Bistandsadvokatens rolle under etterforskningen er å ivareta klientens interesser og sørge for at klienten blir løpende orientert om sakens gang. Dette innebærer at bistandsadvokaten bør i samråd med klienten avklare hva som er klientens interesser i saken, og vurdere om disse blir tilstrekkelig ivaretatt i politiets etterforskning.

Bistandsadvokaten skal så langt det er mulig holde seg oppdatert om politiets etterforskning og vurdere om klientens interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. Dersom det er i klientens interesse, skal bistandsadvokaten selv begjære etterforskningsskritt, som for eksempel nye vitneavhør og sakkyndige undersøkelser. Bistandsadvokaten skal også holde klienten underrettet om sakens gang.

Bistandsadvokaten har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Dersom advokaten kontakter tiltalte, skal dette skje gjennom forsvarer eller etter at forsvarer er varslet på forhånd. Ved kontakt med vitner skal bistandsadvokaten opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning. Dersom advokaten kontakter vitner med særlig tilknytning til tiltalte, bør henvendelse ikke skje uten at forsvarer er varslet på forhånd.

Ved kontakt med barn under 18 år må det utvises særlig varsomhet, og barnets verge bør kontaktes først. Bistandsadvokaten plikter å bidra til at påtalemyndigheten endrer den strafferettslige vurderingen i henhold til lovanvendelsen, dersom dette er i fornærmedes interesse. Bistandsadvokaten skal med andre ord sørge for at klienten får den hjelpen og støtten som er nødvendig for å ivareta sine interesser under etterforskningen.