Bytte av bistandsadvokat underveis i saken

Kan jeg bytte bistandsadvokat midt i en sak, Hvordan bytter jeg bistandsadvokat, Hva er prosessen for å bytte bistandsadvokat, Når kan jeg skifte advokat i en straffesak, Hvilke rettigheter har jeg til å bytte bistandsadvokat, Hvordan velger jeg en ny advokat i straffesaken, Er det mulig å skifte advokatfirma underveis i rettsprosessen, Hva må jeg gjøre for å endre juridisk representasjon, Hvordan kan jeg finne en ny bistandsadvokat, Hva skjer med den gamle advokaten hvis jeg bytter, Hvordan sikrer jeg at jeg velger den rette advokaten, Hvor lang tid tar det å bytte bistandsadvokat, Hva er de vanligste grunnene til å bytte advokat, Hvordan vet jeg om det er riktig tidspunkt å bytte advokat på, Hva er fordelene ved å bytte bistandsadvokat, Hvordan kan jeg vite om det er lurt å bytte advokat, Hva er alternativene hvis jeg er misfornøyd med min nåværende advokat, Hva er de potensielle risikoene ved å bytte bistandsadvokat, Hvordan sikrer jeg en jevn overgang til en ny advokat, Hvor kan jeg få råd om å bytte bistandsadvokat, Hvordan kan jeg sikre at bytte av advokat ikke forsinkes, Hva er de vanligste fallgruvene ved å bytte bistandsadvokat, Hva er mine rettigheter hvis jeg vil bytte bistandsadvokat, Hvordan påvirker bytte av bistandsadvokat rettssaken min, Hvilke kriterier bør jeg vurdere når jeg velger en ny advokat, Hvor kan jeg finne informasjon om bytte av bistandsadvokat, Er det mulig å bytte advokat uten å måtte starte saken på nytt, Hva er de første stegene jeg bør ta hvis jeg vil bytte advokat, Hvordan kan jeg sikre at jeg ikke mister viktig informasjon ved bytte av advokat, Hva er mine rettigheter hvis jeg er misfornøyd med min nåværende bistandsadvokat, Hvordan kan jeg unngå konflikter ved å bytte bistandsadvokat, Hva er de vanligste spørsmålene å stille en potensiell ny advokat, Hvor lang tid tar det å finne en ny bistandsadvokat, Hva er de vanligste bekymringene ved å bytte bistandsadvokat, Hvordan kan jeg sikre at jeg får den rette juridiske bistanden, Hvilken rolle spiller min nåværende bistandsadvokat hvis jeg vil bytte, Hva er mine rettigheter hvis jeg vil bytte advokatfirma, Hvordan kan jeg unngå å miste tillit fra domstolen hvis jeg bytter advokat, Hva er den vanligste grunnen til å bytte bistandsadvokat, Hvordan kan jeg sikre en jevn overgang hvis jeg velger å bytte advokat, Hva er de potensielle fordelene og ulempene ved å bytte bistandsadvokat

Spørsmålet om det er mulig å bytte bistandsadvokat når saken allerede er påbegynt, er av betydning for mange som søker rettferdighet gjennom rettssystemet. Svaret er klart: ja, det er fullt mulig å bytte bistandsadvokat hvis du ikke er tilfreds med den du har fått tildelt.

Prosessen med å bytte bistandsadvokat er heldigvis relativt enkel. Det første steget er å kontakte et nytt advokatfirma som du ønsker å representere deg. Etter å ha gjort dette, vil det nye advokatfirmaet ta seg av resten av prosessen for deg.

Det er viktig å huske at det er din rett som klient å velge den bistandsadvokaten du mener vil kunne ivareta dine interesser på best mulig måte. Å bytte bistandsadvokat er derfor en praktisk løsning hvis du opplever at din nåværende advokat ikke lever opp til dine forventninger.

Selv om det kan virke som en stor avgjørelse å ta å bytte bistandsadvokat midt i en pågående sak, bør du ikke nøle med å handle hvis du føler at din nåværende representasjon ikke er tilstrekkelig. Å ha tillit til din advokat er avgjørende for å oppnå en vellykket utgang på saken.

Derfor, hvis du er i en situasjon der du vurderer å bytte bistandsadvokat, kan du være trygg på at det er en mulighet som står til din disposisjon. Ved å ta det første skrittet og kontakte et nytt advokatfirma, kan du sette i gang prosessen med å sikre deg den rettslige bistanden du fortjener.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post

Bistandsadvokatens forhold til media

hvordan skal bistandsadvokaten opptre i avisen eller på tv?

Bistandsadvokatens forhold til media er en viktig og delikat sak. Det er viktig at advokaten orienterer klientene om pressens rolle i straffesaker og forbereder dem på mulig press fra media. Det er også vanlig praksis at klientens samtykke innhentes før bistandsadvokaten uttaler seg om saken. Dette er med mindre hensynet til klienten tilsier at advokaten må uttale seg uten forhåndsgodkjenning. Det er viktig at bistandsadvokaten alltid har klientens interesser i tankene når de uttaler seg til media om saken. Hvis klienten ikke ønsker å bidra til medieomtale, må advokaten respektere dette ønsket.

Det er også viktig å merke seg at bistandsadvokaten ikke skal gi pressen innsyn i eller gi opplysninger fra straffesaksdokumentene uten politiets uttrykkelige samtykke. Dette kan være en utfordring for bistandsadvokaten, spesielt når mediene presser på for å få innsyn i dokumenter eller få kommentarer til saken. Men bistandsadvokaten må alltid være bevisst på klientens rettigheter og sørge for at de ikke blir krenket av mediene.

I sum, bistandsadvokatens forhold til media er en viktig del av jobben deres. De må balansere mellom klientenes rettigheter og ønsker om privatliv og pressens interesse for å dekke saken. Bistandsadvokaten skal alltid ha klientens interesser i tankene og sørge for at deres prosessuelle rettigheter blir ivaretatt.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet:

Protokoll fra tilrettelagte avhør på barnehusene

bistandsadvokat - Protokoll fra tilrettelagte avhør på barnehusene

Protokollen fra tilrettelagte avhør på barnehusene er en viktig dokumentasjon som skal sikre at avhørene blir gjennomført på en lovlig og forsvarlig måte. Avhørslederen har ansvar for å sørge for at det føres en protokoll fra alle avhør, og denne skal inneholde en rekke opplysninger som er nødvendige for å sikre at avhøret blir gjennomført på en god måte.

Blant annet skal protokollen inneholde informasjon om tid og sted for avhøret, hvilket vitne som avhøres, og navnet på alle som deltar på avhøret. Dersom avhøret ikke er tatt på barnehus, skal grunnen til dette også oppgis. Protokollen skal også inneholde opplysninger om samrådsmøter, formøter og ettermøter som har blitt avholdt i forbindelse med avhøret, og hvem som deltok og hva som ble diskutert.

Videre skal protokollen inneholde informasjon om fristen for å ta avhøret og om denne fristen er blitt overholdt. Dersom fristen er blitt forlenget, skal grunnen til forlengelsen også oppgis. Protokollen skal også inneholde opplysninger om dette er det første eller et supplerende avhør.

Det er også viktig at protokollen inneholder informasjon om vitner som ikke har vitne- og forklaringsplikt og at disse har blitt informert om dette. Dersom siktede er varslet, skal dette også oppgis i protokollen, samt om siktede har fått oppnevnt forsvarer. Dersom forsvareren har reist spørsmål eller innsigelser, skal dette også oppgis, samt begrunnelsen for eventuelle avslag.

Til slutt skal protokollen inneholde informasjon om avhøret er tatt opp på video- eller lydopptak og om opptaket ble stoppet under avhøret. Etter avhøret skal protokollen gjennomgås og undertegnes av avhørsleder, forsvarer og bistandsadvokat.

Etter avhøret skal protokollen også suppleres med informasjon om eventuell siktelse, om siktede og forsvareren har fått gjøre seg kjent med dokumentene i saken, og om siktede har fått forkynt at det er adgang til å begjære supplerende avhør av vitnet. Dersom siktede har begjært supplerende avhør, skal dette også oppgis i protokollen, samt eventuell begrunnelse for avslag. Protokollen skal også inneholde informasjon om det er besluttet å gjennomføre supplerende avhør.

Protokollen fra tilrettelagte avhør er med andre ord en omfattende og viktig dokumentasjon som sikrer at avhør blir gjennomført på en forsvarlig og lovlig måte. Den gir også en oversikt over hva som har blitt gjort i forbindelse med avhøret og hva som eventuelt må gjøres videre i saken.

Ettermøte på barnehuset etter et tilrettelagt avhør

Ettermøte på barnehuset etter et tilrettelagt avhør - bistandsadvokat

Etter at et tilrettelagt avhør er gjennomført på barnehuset, er det viktig å følge opp vitnet på en forsvarlig måte. Dette er formålet med ettermøtet, som er beskrevet i forskriftens §12.

Ettermøtet skal gjennomføres umiddelbart etter avhøret, og en ansatt fra barnehuset skal delta på møtet. Vitnets verge, bistandsadvokat og barneverntjeneste eller omsorgstjeneste skal også gis mulighet til å delta, med mindre det foreligger sterke grunner mot det.

I møtet skal man drøfte om det er behov for videre oppfølging av vitnet, og hvem som skal ha ansvaret for dette. Barneverntjenesten eller omsorgstjenesten skal også diskutere når og hvordan de skal samtale med vitnet om saken.

Dersom vitnet har en funksjonsnedsettelse, må man også drøfte vitnets funksjonsnivå for å avklare om det er behov for tilrettelagt avhør ved en eventuell hovedforhandling.

Avhørslederen skal også klargjøre rekkevidden av taushetsplikten som er pålagt etter straffeprosessloven § 239d femte ledd.

Ettermøtet skal finne sted der det tilrettelagte avhøret ble gjennomført. Hvis en eller flere av deltakerne har fulgt avhøret via videooverføring fra et annet sted, kan ettermøtet holdes som telefon- eller videokonferanse.

Det kan imidlertid være unødvendig å gjennomføre ettermøtet dersom forholdene som skal tas opp allerede er avklart. I så fall kan avhørslederen, etter å ha konferert med barnehuset, velge å utelate ettermøtet.

Formålet med ettermøtet er å sørge for at vitnet blir ivaretatt og fulgt opp på en forsvarlig måte etter avhøret. Oppfølgingen avhenger av hva slags tiltak politi- og påtalemyndighet og barnevernet beslutter, og begge instanser må være forberedt og kunne redegjøre for virkemidler som synes aktuelle. Det er viktig å ta vare på vitnets rettigheter og behov, og å sikre at vitnet føler seg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen.

Formøte ved avhør av barn på barnehuset

Advokat - Formøte ved avhør av barn på barnehuset

Tilrettelagte avhør på barnehusene er en viktig del av arbeidet med å avdekke og etterforske kriminalitet mot barn. I denne sammenhengen spiller avhørslederen en avgjørende rolle for å sikre at avhørene blir gjennomført på en profesjonell og trygg måte for vitnet. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på § 8 i forskriften om tilrettelagte avhør, som omhandler formøtet før avhøret.

Formøtet er et viktig element i forberedelsene til et tilrettelagt avhør. Forskriften pålegger avhørslederen å sørge for at det gjennomføres et formøte før hvert avhør. Dette gir alle aktørene muligheten til å bli kjent med hverandre, og det gir avhørslederen muligheten til å drøfte praktiske spørsmål og eventuelle utfordringer med de som skal følge avhøret.

Formøtet skal gjennomføres på det stedet der avhøret skal tas. Dette gir alle aktørene en mulighet til å bli kjent med rommet og utstyret som skal brukes under avhøret. Dersom noen av aktørene skal følge avhøret via videooverføring, kan formøtet gjennomføres som en telefon- eller videokonferanse. Dette kan være hensiktsmessig i tilfeller der det er lang reisevei eller andre praktiske hindringer som gjør det vanskelig å være til stede fysisk.

Selv om formøtet er en viktig del av forberedelsene til et tilrettelagt avhør, kan avhørslederen likevel velge å gjennomføre avhøret uten formøte dersom det er nødvendig. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom avhørslederen etter å ha konferert med barnehuset, mener at formøtet ikke vil gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvordan avhøret bør gjennomføres eller at det av hensyn til vitnet vil være bedre at avhøret blir tatt umiddelbart. Det er likevel viktig å understreke at formøtet er en viktig del av forberedelsene, og at det normalt sett vil være ønskelig å gjennomføre dette før avhøret.

For å sikre at tilrettelagte avhør blir gjennomført på en god måte, er det viktig at avhørslederen har god kjennskap til forskriftene som gjelder for tilrettelagte avhør. Dette inkluderer forskriftene om samrådsmøter og formøter, som begge er viktige elementer i forberedelsene til et tilrettelagt avhør. Med riktig forberedelse og god kjennskap til forskriftene, kan avhørslederen bidra til å sikre at tilrettelagte avhør blir gjennomført på en trygg og profesjonell måte.

Barnehusets rolle

tvangsekteskap, beskyttelse, ofre, straffeloven, Norge, individuelle rettigheter, tradisjon, kultur, makt, kontroll, familiens ære, psykologisk påvirkning, fysisk skade, rettigheter, represalier, sosial utstøting, vold, trusler, unge jenter, kvinner, sårbar posisjon, ressurser, utdanning, helsetjenester, psykologisk støtte, holdningsendring, opplysningskampanjer, samfunnsledere, ansvarlighet, Bistandsadvokat i mosjøen, bistandsadvokater i mosjøen sentrum, oversikt over bistandsadvokater i vefsn kommune, advokat christian wulff hansen er bistandsadvokat i mosjøen, helgeland, vefsn, nordland, Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen,

Å avhøre barn og unge er en krevende oppgave som krever spesialisert kompetanse og omsorgsfull behandling. Det er her barnehusene kommer inn i bildet. Barnehusene er spesialiserte senter som tilbyr en trygg og omsorgsfull arena for tilrettelagte avhør av barn og unge som har vært utsatt for vold, overgrep eller andre traumatiske hendelser.

En avhører ved barnehusene skal ha spesialutdanning i avhør av barn og ungdom og kompetanse i kreativ avhørsteknikk. Dette sikrer at avhøret blir gjennomført på en måte som ikke skader barnets mentale helse og som gir en nøyaktig beskrivelse av det som har skjedd.

Barnehusene er utstyrt med teknologisk avansert utstyr som gir mulighet for videooverføring. Dette gjør det mulig for ansatte fra barnehuset å følge avhøret på en trygg avstand og bidra med faglig kompetanse og støtte til både avhører og vitne.

Det er viktig å merke seg at avhør på barnehusene ikke er obligatorisk, og at avhørslederen kan avgjøre om ansatte fra barnehuset skal være til stede ved avhøret på andre steder. Men dersom avhøret tas på et barnehus, skal ansatte ved barnehuset møte og ivareta vitnet når det kommer til barnehuset og delta i samrådsmøter, formøter og ettermøter.

Barnehusets ansatte har også barnefaglig kompetanse og kompetanse om psykisk utviklingshemmede og andre med funksjonsnedsettelse. Dette er viktig for å kunne gi et godt tilpasset tilbud til ulike typer vitner.

I tillegg skal barnehusets ansatte bidra til å gi vitner som avhøres på barnehuset god oppfølging og behandling. Dette innebærer blant annet å gi informasjon om hva som vil skje før, under og etter avhøret, og å tilby nødvendig psykisk støtte og oppfølging etter avhøret.

Barnehusene spiller en viktig rolle i å sikre at barn og unge som har vært utsatt for vold, overgrep eller andre traumatiske hendelser, får den omsorgen og behandlingen de trenger. Barnehusets ansatte, inkludert avhøreren, bidrar til å gjøre avhørene så skånsomme og nøyaktige som mulig, og gir vitnene en verdig behandling gjennom hele prosessen.

Betydningen av en god begrunnelse fra påtalemyndigheten når en sak blir henlagt

Betydningen av en god begrunnelse fra påtalemyndigheten når en sak blir henlagt
Betydningen av en god begrunnelse fra påtalemyndigheten når en sak blir henlagt - bistandsadvokat

Påtalemyndigheten i Norge benytter henleggelseskoder for å gi standardiserte begrunnelser for forskjellige grunnlag for å henlegge en anmeldelse. Disse koder gir en oversikt over årsakene til henleggelsen og hjelper å sikre at det ikke skjer noen vilkårlig behandling av saker. Men hva skjer når henleggelseskodene ikke gir en tilstrekkelig forklaring på hvorfor en sak blir henlagt?

I en uttalelse fra Sivilombudsmannen i 2019 ble det konkludert med at selv om henleggelseskoden som ble brukt i en sak kunne ha vært riktig, så var det tvilsomt om det var i samsvar med den reelle begrunnelsen for henleggelsen. Dette er et viktig poeng, fordi det er avgjørende at påtalemyndigheten gir en god og forståelig begrunnelse for hvorfor en sak blir henlagt.

Selv om hverken straffeprosessloven eller påtaleinstruksen krever at påtalemyndigheten gir en begrunnelse for henleggelsen, er det likevel krav til god forvaltningsskikk om at en beslutning skal være tilstrekkelig begrunnet. Dette betyr at påtalemyndigheten skal gi en begrunnelse som gjør det mulig for fornærmede å forstå hvorfor saken ble henlagt.

For fornærmede kan en manglende eller utilstrekkelig begrunnelse være svært frustrerende, spesielt hvis det er mistanke om at henleggelsen skyldes at politiet eller påtalemyndigheten ikke har gjort en tilstrekkelig etterforskning. Dette kan føre til mistillit til hele rettssystemet.

Det er derfor viktig at påtalemyndigheten sørger for å gi en god og forståelig begrunnelse for hvorfor en sak blir henlagt. Selv om henleggelseskoder kan være til nytte, kan de ikke erstatte en god begrunnelse. Det er avgjørende at begrunnelsen gir fornærmede en klar forståelse av årsaken til henleggelsen og gir en mulighet til å klage eller be om gjenåpning av saken dersom det er grunn til å tro at henleggelsen ikke er begrunnet på en tilfredsstillende måte.

Konklusjonen er at påtalemyndigheten bør være tydelige og nøyaktige når de gir begrunnelser for henleggelse av en sak. Dette er viktig for å opprettholde tilliten til rettssystemet og sørge for at fornærmede forstår grunnlaget for beslutningen.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO

Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en norsk organisasjon som har gjort en betydelig innsats for å beskytte rettighetene til overgrepsutsatte og styrke bevisstheten rundt dette alvorlige problemet. Organisasjonen ble grunnlagt i 2004 under navnet Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, med en ambisiøs målsetting om å støtte overgrepsutsatte og bidra til etablering av behandlingstilbud for traumatiserte mennesker.

I løpet av årene har LMSO vokst og utviklet seg, og i 2013 byttet organisasjonen navn til Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) for å reflektere organisasjonens økende engasjement og betydning som en interesseorganisasjon. Som interesseorganisasjon arbeider LMSO for å påvirke beslutningstakere og lovgivere for å fremme politikk som beskytter overgrepsutsatte, og for å øke bevisstheten rundt problemet med seksuelle overgrep i samfunnet.

LMSO tilbyr også en rekke tjenester og støtte til overgrepsutsatte, inkludert rådgivning, juridisk hjelp og støttegrupper. Organisasjonen har en sterk tilstedeværelse på nettet og i sosiale medier, og har etablert seg som en viktig ressurs for alle som er rammet av seksuelle overgrep eller som ønsker å lære mer om problemet.

LMSO har gjort en betydelig innsats for å skape bevissthet rundt seksuelle overgrep og styrke rettighetene til overgrepsutsatte i Norge. Organisasjonen fortjener anerkjennelse for sitt arbeid og støtte fra samfunnet for å fortsette å utvikle og utvide tjenestene og ressursene den tilbyr. Hvis du eller noen du kjenner er berørt av seksuelle overgrep, kan du ta kontakt med LMSO for hjelp og støtte.

Foreldelsesfrist ved overgrep mot barn: Hva du trenger å vite

Foreldelsesfrist ved overgrep mot barn: Hva du trenger å vite

Overgrep mot barn er en alvorlig forbrytelse, og ofte krever det mange år for offeret å takle traumene. Men hva skjer hvis du vil anmelde et overgrep som skjedde for mange år siden? Er det foreldelsesfrist for å anmelde saker? I dette blogginnlegget vil vi forklare alt du trenger å vite om foreldelsesfrister og anmeldelse av overgrep mot barn.

Hva er foreldelsesfrist?

Foreldelse er en juridisk betegnelse på en tidsfrist for å fremme et krav eller en anklage. I Norge er det forskjellige frister for forskjellige forbrytelser, og disse fristene kan endres over tid. Foreldelsesfristen for overgrep mot barn har også endret seg de siste årene.

Foreldelsesfristen for overgrep mot barn

I 2014 ble foreldelsesfristen for enkelte seksuallovbrudd mot barn opphevet. Det betyr at tidligere foreldede saker kunne bli gjenåpnet og anmeldt på nytt. Men det er viktig å merke seg at ikke alle saker er omfattet av denne endringen i loven.

Hvordan finne ut om saken er foreldet?

Det er nødvendig med juridisk kompetanse for å vite om saken er foreldet eller ikke. Vi anbefaler deg å kontakte en bistandsadvokat som kan gi deg en mer sikker vurdering av dette. En bistandsadvokat kan også bestille time hos politiet og være med deg dersom du vil levere en anmeldelse.

Erstatningskrav og foreldelsesfrist

Dersom du vil fremme et erstatningskrav etter et overgrep, er det viktig å gjøre det innen fristen for foreldelse. Hvis ikke kan kravet gå ut på dato. Det er ulike foreldelsesregler for straffesaken og erstatningskravet, så du kan ha krav på erstatning selv om straffesaken er foreldet.

Foreldelse av straffbare handlinger

Foreldelse av straffbare handlinger avhenger av hva som er den øvre strafferammen for en bestemt lovovertredelse. Det vil si at foreldelsesfristen øker i takt med hvor straffbar handlingen anses å være. Men det er også unntaksregler som gjør at visse typer overgrep aldri foreldes.

Konklusjon

Overgrep mot barn er en alvorlig forbrytelse, og det er viktig å vite at det kan være foreldelsesfrist for å anmelde saker. Hvis du er usikker på om saken din er foreldet eller ikke, bør du kontakte en bistandsadvokat for å få hjelp. Uansett hva du velger å gjøre, husk at du har rett til gratis bistandsadvokat hvis du er utsatt for et seksuelt overgrep.

Jeg har bistandsadvokat, men vil bytte

vitne til vold, barn og familievold, psykisk helse hos barn, traumer i barndommen, flerdimensjonal erfaring, høre vold, se vold, stemningsinntrykk, foreldres atferd, barns sårbarhet, indirekte vold, mental påvirkning, emosjonell påvirkning, kompleksitet i familievold, angst hos barn, uro hos barn, smerte hos barn, helhetlig forståelse, barns roller, intervensjon i familievold, flukt fra vold, direkte involvering, atmosfære av uro, skade på foreldre, skade på objekter, internalisering av vold, utvidet definisjon, støtte til barn, hjelp til barn, forebygging av traumer

De fleste som bytter advokat opplever jeg, gjør det fordi forventningen til fremdrift ikke svarer til klientens forventninger, eller at advokaten er vanskelig å få tak i. Den første begrunnelsen kan ofte være basert på en noe dårlig informasjonsprosess fra advokaten da de fleste bør gjøres oppmerksom på at noen saker tar erfaringsmessig lang tid. Det er ikke uvanlig at saker tar mange måneder og etterforske, noen ganger flere år. Det er heller ikke uvanlig at det kan gå flere uker eller flere måneder uten at det er noe nytt i saken. En fornærmet som har opplevd å bli utsatt for alvorlig kriminalitet har ikke nødvendigvis forhåndskunnskap om dette og det vil være viktig å informere at etterforskningen kan ta lang tid slik at forventningene justeres etter dette.

Den andre begrunnelsen, som jeg oftest opplever er grunnen når noen bytter til meg, er at vedkommende sier at de har forsøkt å få kontakt med advokaten sin mange ganger, men får ikke svar, han/hun ringer ikke tilbake, svarer ikke på eposter osv.

Jeg tenker derfor at det er viktig å informere klienten om hvordan det er lettest å få tak i advokaten og hvordan advokaten jobber.

Det er avgjørende at klienten føler at han eller hun blir tatt på alvor og får den oppfølgingen som er nødvendig i en krevende situasjon som dette. Det kan være lurt å avtale faste tidspunkter for oppdateringer, for eksempel en fast ukentlig telefonsamtale eller e-postoppdatering.

Videre er det viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon mellom advokat og klient. Advokaten bør forklare saken og prosessen på en måte som klienten forstår og i tillegg besvare alle spørsmål klienten måtte ha. Advokaten må også være tilgjengelig for å besvare spørsmål og bekymringer klienten måtte ha underveis i saken.

I tillegg er det viktig at klienten føler seg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen. Bistandsadvokaten har en sentral rolle i å ivareta fornærmedes rettigheter og behov for beskyttelse i straffesaken. Dette kan innebære å be om at fornærmede får beskyttelsestiltak, som for eksempel besøksforbud eller voldsalarm. Det kan også bety å bistå klienten med å fremme erstatningskrav og sørge for at dette blir ivaretatt i rettsprosessen.

Summa summarum, det er viktig å ha en god kommunikasjon og tilgjengelighet mellom advokat og klient for at sistnevnte skal føle seg ivaretatt og informert under hele prosessen. Det er også viktig at klienten får den støtten og beskyttelsen som er nødvendig, og dette er en sentral oppgave for bistandsadvokaten.

Kan jeg bytte bistandsadvokat?

kan jeg bytte bistandsadvokat

Ja, du kan på de fleste stadier av saken bytte bistandsadvokat. Domstolen vil som regel godta å oppnevne ny bistandsadvokat. Det kan i noen få tilfeller være at domstolen ikke vil godta et bytte. F.eks dersom det vil medføre utsettelse av en sak eller det allerede er mange bistandsadvokater i saken og din advokat representerer flere.

Men, i de aller fleste tilfeller er det helt uproblematisk for deg å bytte bistandsadvokat.

Du trenger ikke begrunne hvorfor du ønsker å bytte bistandsadvokat. Noen føler at den advokaten de har ikke har tilstrekkelig kompetanse, andre får ikke svar innen rimelig tid når de spør advokaten om noe. Det er også veldig viktig med kjemi mellom deg som bruker bistandsadvokat og bistandsadvokaten. Saker hvor det oppnevnes bistandsadvokat angår ofte personlige ting og noen ganger med pinlige detaljer. Det er viktig at du føler deg komfortabel til å snakke åpent med den advokaten du velger.

Ønsker du å bytte bistandsadvokat til Advokat Christian Wulff Hansen kan du fylle ut dette skjemaet: Bytte av bistandsadvokat (skjema) og sende det til christian@advokatwulff.no

Det kan være flere grunner til å ønske å bytte bistandsadvokat, og det er viktig å være klar over at det er en mulighet i de fleste tilfeller. Å ha en god kjemi og tillit til bistandsadvokaten er avgjørende for å kunne åpne seg om personlige og ofte sensitive saker. Det er derfor viktig å finne en advokat du føler deg trygg og komfortabel med, og som du opplever gir tilstrekkelig kompetent og tilgjengelig rådgivning.

Det kan imidlertid være noen få tilfeller hvor domstolen ikke vil godta bytte av bistandsadvokat, for eksempel hvis det medfører utsettelse av en sak eller det allerede er mange bistandsadvokater involvert og din advokat representerer flere. Det er derfor viktig å være klar over at det kan være noen unntak, selv om dette sjelden er tilfellet.

Dersom du ønsker å bytte til Advokat Christian Wulff Hansen, kan du fylle ut bytte av bistandsadvokat-skjemaet og sende det til hans e-postadresse. Det er ikke nødvendig å begrunne hvorfor du ønsker å bytte advokat, men det kan være lurt å være åpen og ærlig om dette for å sikre en god overgang til en ny advokat.