Den nye voldsoffererstatningsloven

Den nye voldsoffererstatningsloven

Den nye voldsoffererstatningsloven som trådte i kraft 1. januar 2023, har gjort betydelige endringer som kan få stor betydning for voldsutsatte personer og deres rett til erstatning. En av de viktigste endringene er kravet til hvor en voldshandling har skjedd. Nå gjelder loven kun for handlinger som har skjedd mens både skadevolder og den voldsutsatte befant seg i Norge, eller for straffbare handlinger i utlandet når den voldsutsatte er bosatt i Norge og en norsk domstol har avgjort straffesaken.

Dette betyr at en voldsutsatt bosatt i Norge ikke lenger kan få voldserstatning for handlinger som utelukkende har skjedd i utlandet og heller ikke er behandlet av norsk domstol. Dette er en betydelig endring som kan ramme mange voldsutsatte som har opplevd vold i utlandet og har søkt om erstatning i Norge tidligere.

En annen endring som kan påvirke voldsutsatte, er kravet om å søke om erstatning. Etter den nye loven er det ikke lenger nødvendig å søke om voldserstatning når domstolen har tilkjent erstatning i en straffesak. Men du må fremme krav om utbetaling av voldserstatningen til Kontoret for voldsoffererstatning innen seks måneder etter rettskraftig dom. Dette kan bety at personer som har fått tilkjent erstatning tidligere og ikke har søkt om utbetaling, må gjøre det før fristen går ut.

En tredje viktig endring er at voldsutsatte ikke lenger må sannsynliggjøre at de har fått en skade som følge av voldshandlingen. Hvis en person har blitt utsatt for en handling som er nevnt i loven, vil de ha krav på erstatning. Dette er en positiv endring som vil gjøre det enklere for voldsutsatte å få erstatning for skaden de har blitt påført.

Det er viktig for alle som har vært utsatt for en voldshandling å undersøke hva endringene i den nye voldsoffererstatningsloven vil medføre for dem og om det er nødvendig å søke om erstatning før 1. januar 2023 for å ha rett til erstatning fra staten. Kontoret for voldsoffererstatning kan kontaktes ved spørsmål om loven og voldserstatning generelt. Det er også viktig å være oppmerksom på fristene for å søke om erstatning og kravene til hvor voldshandlingen må ha skjedd for å ha rett til erstatning etter den nye loven.