Erstatning for tap av forsørger ved dødsfall

bistandsadvokat i Mosjøen Erstatning for tap av forsørger ved dødsfall

Skadeerstatningslovens § 3-4 omhandler erstatning for tap av forsørger ved dødsfall. Når en person som har forsørget en eller flere etterlatte dør, kan disse ha krav på erstatning. Erstatningen kan også tilkjennes selv om den avdøde ikke ved dødsfallet forsørget den etterlatte, forutsatt at denne i nær framtid kunne pårekne forsørging.

Erstatningen fastsettes ut fra forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin forsørging. Erstatningen fastsettes også særskilt for hver enkelt erstatningsberettiget. Dette betyr at det vil bli tatt hensyn til den enkeltes situasjon og behov.

Det er også verdt å merke seg at erstatningen for dødsfall også skal dekke vanlige utgifter til gravferden og eventuelle andre utgifter i anledning av dødsfallet. Dette vil inkludere utgifter til blomster, kiste og annet som er nødvendig for å gi avdøde en verdig begravelse.

Det er viktig å merke seg at skadeerstatningslovens § 3-4 ikke fastsetter en fast sum for erstatning ved dødsfall, da erstatningen vil variere ut fra den enkeltes situasjon og behov. Det vil derfor være opp til domstolen å fastsette erstatningsbeløpet i hvert enkelt tilfelle.

Det er også verdt å merke seg at det kan være utfordrende å bevise forsørgelse og behov for erstatning etter et dødsfall. Det kan derfor være lurt å søke hjelp fra en advokat med erfaring innen skadeerstatningssaker for å sikre at man får den erstatningen man har krav på.

I tillegg er det viktig å være klar over at kravet på erstatning for tap av forsørger ved dødsfall må fremsettes innen tre år etter dødsfallet. Dersom man ikke fremsetter kravet innen fristen, kan man miste retten til erstatning.

Samlet sett er skadeerstatningslovens § 3-4 en viktig bestemmelse som sikrer at etterlatte har mulighet til å få erstatning når de mister en forsørger. Det er viktig å være klar over at erstatningsbeløpet vil variere ut fra den enkeltes situasjon og behov, og det kan derfor være lurt å søke hjelp fra en advokat med erfaring innen skadeerstatningssaker for å sikre at man får den erstatningen man har krav på.

Eksterne linker med relevant innhold for de som ønsker å lære mer om skadeerstatningslovens § 3-4 om erstatning for en persons død:

  1. Advokatforeningen – Erstatning ved dødsfall: https://www.advokatforeningen.no/rettshjelp-og-rattshjelper/skadeforsikring/skadeerstatning/erstatning-ved-dodsfall/
  2. Lovdata – Skadeerstatningsloven § 3-4: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26/KAPITTEL_3#§3-4
  3. Norsk Forening for Personskadeerstatning – Erstatning ved dødsfall: https://www.personskadeerstatning.no/erstatning-ved-dodsfall/