Ménerstatning

forebygging av vold, barneoppdragelse, tidlig intervensjon, psykisk avstraffelse, fysisk avstraffelse, sosial kontroll, beskytte barn, familievold, veiledning til foreldre, støtte til foreldre, profesjonell kompetanse, helsearbeidere, barnevern, lærere, samfunnsansvar, informasjonskampanjer, trygg barndom, lovgivning, hjelpekanaler, vold i hjemmet, overgrep mot barn, sårbarhet, psykiske arr, trygg atmosfære, foreldreveiledningsprogrammer, støttegrupper, identifisere tegn på vold, rådgivning, emosjonell støtte, barns rettigheter

Ménerstatning er en spesiell type erstatning som gir kompensasjon for varig og betydelig skade av medisinsk art. Dette betyr at dersom du har blitt påført en personskade, enten det er en yrkesskade, trafikkskade, voldsskade eller pasientskade, kan du ha krav på ménerstatning. Det er viktig å være klar over at skaden må anses som varig og betydelig og være av medisinsk art for at du skal ha rett på ménerstatning. Det kan være både fysiske og psykiske skader som gir rett på denne erstatningstypen, men skaden må være av en slik art at den reduserer livskvaliteten betydelig over en lengre periode.

For at skaden skal anses som varig, må det antas at den vil vare i minst 7-10 år, og den varige medisinske invaliditetsgraden (VMI) må normalt være satt til minst 15 %. En skade som er av medisinsk art betyr at erstatning kun gis ved skade på legeme og helbred, og ikke ved tap av ting eller lignende. Når skaden har stabilisert seg etter 1-2 år, vil det vanligvis innhentes en spesialisterklæring fra en lege som er spesialisert innenfor den aktuelle skadetypen. Legespesialisten vil fastsette den varige medisinske invaliditetsgraden (VMI) ut fra de medisinske dokumentene som foreligger i saken og en undersøkelse av skadelidte. Erstatningsbeløpet beregnes ut fra størrelsen på VMI, grunnbeløpet i folketrygden og gjenværende levealder.

Det er viktig å påpeke at ménerstatningsutbetalingen kommer i tillegg til andre erstatningsposter, og er fritatt for skatteplikt. Erstatningen kan imidlertid medføre formuesbeskatning dersom du er i posisjon for formuesskatt. Det er viktig å forstå at den medisinske vurderingen av skaden vil være av avgjørende betydning for om du har krav på ménerstatning og hvor mye erstatning du har krav på. Derfor kan det være til stor hjelp å ha en advokat som bistår deg i prosessen.

Som advokat kan jeg påta meg bistandsadvokatoppdrag dersom du har blitt påført en personskade og ønsker hjelp til å få den erstatningen du har krav på. Jeg har god erfaring med å finne legespesialister og å sørge for at du får en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du kan kontakte meg på telefon 751 75800 eller via kontaktskjemaet som ligger på denne adressen: https://bistandsadvokaten.com/kontakt-bistandsadvokat/.