Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater

barnemishandling, helsekonsekvenser, PLOS Medicine, Rosana E. Norman, systematisk gjennomgang, meta-analyse, fysisk mishandling, emosjonell mishandling, forsømmelse, mentale helseutfall, fysiske helseutfall, seksuell misbruk, risikofaktor, depressive lidelser, narkotikabruk, selvmordsforsøk, seksuelt overførbare infeksjoner, årsakssammenheng, risikofylt seksuell atferd, sykdomsbyrden, vold mot barn, beskyttelse av barn, langvarige konsekvenser, identifikasjon av risiko, effektive tiltak, vold, barns velvære, intervensjoner, underliggende mekanismer
Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater

Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater er en viktig regulering som sikrer rettferdig og effektiv rettshjelp i Norge. Regelverket fastsetter antall faste forsvarere og bistandsadvokater ved den enkelte domstol og gir klare retningslinjer for funksjonstid, oppsigelse og tjenestefri, aldersgrense og kunngjøring av ledige verv.

En av de viktigste bestemmelsene i forskriften er antallet faste forsvarere og bistandsadvokater som skal være tilgjengelige ved hver domstol. Dette antallet fastsettes av Domstoladministrasjonen, og det er viktig at det er tilstrekkelig for å sikre at alle som trenger juridisk hjelp, får det. Forskriften gir også retningslinjer for funksjonstiden til faste forsvarere og bistandsadvokater, som er på seks år med adgang til gjenoppnevning. Dette sikrer kontinuitet og kvalitet i rettshjelpen som tilbys.

En annen viktig bestemmelse i forskriften er oppsigelsesfristen på tre måneder, som gjelder både for faste forsvarere og bistandsadvokater. Dette gir en viss fleksibilitet for begge parter og sikrer at rettshjelpen ikke blir forstyrret dersom en av partene ønsker å avslutte samarbeidet.

Forskriften fastsetter også en øvre aldersgrense på 70 år for faste forsvarere og bistandsadvokater, som plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. Dette sikrer at rettshjelpen som tilbys, holder en høy kvalitet og at eldre forsvarere og bistandsadvokater ikke blir overbelastet.

Til slutt fastsetter forskriften også en klar prosedyre for kunngjøring og innstilling av ledige verv som fast forsvarer eller bistandsadvokat ved tingrett og lagmannsrett. Dette sikrer at alle interesserte advokater får muligheten til å søke, og at innstillingen blir gjort på en objektiv og rettferdig måte.

Flere ressurser:

  1. Lovdata: Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater – Her kan du lese den fullstendige forskriften på Lovdata, inkludert alle paragrafer og bestemmelser. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-22-763
  2. Domstol.no: Fast forsvarer og bistandsadvokat – Her finner du informasjon fra Domstoladministrasjonen om faste forsvarere og bistandsadvokater, blant annet om hvordan man kan søke om slike verv og hvilke krav som stilles til søkerne. https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/finn-domstol/Tingrettene/i/nord-trondelag-tingrett/Informasjon-om-tingretten/Fast-forsvarer-og-bistandsadvokat/
  3. Advokatforeningen.no: Forsvarer og bistandsadvokat – På nettsidene til Den Norske Advokatforening finner du informasjon om advokaters roller som faste forsvarere og bistandsadvokater, samt regelverket som gjelder for disse vervene. https://www.advokatforeningen.no/advokatvakt-og-forsvarer/forsvarer-og-bistandsadvokat/