Forståelse av forskriften om tilrettelagte avhør: beskyttelse av barn og sårbare vitner

forskriften om tilrettelagte avhør: beskyttelse av barn og sårbare vitner, bistandsadvokat christian wulff hansen i Mosjøen sentrum, bistandsadvokater på helgeland

I lys av den økende erkjennelsen av behovet for spesielle hensyn til barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, har norsk lov etablert klare retningslinjer for håndtering av slike situasjoner. I dette blogginnlegget vil vi gi en grundig forklaring på forskriften om tilrettelagte avhør, i et forsøk på å klargjøre dens virkeområde og formål.

§ 1. Virkeområde: Hva dekker forskriften?

Det første vi skal se på, er forskriftens virkeområde. Forskriften gjelder tilrettelagte avhør etter straffeprosessloven § 239. Men hva betyr dette i praksis?

Tilrettelagte avhør refererer til avhør av vitner i løpet av en etterforskning som blir videoopptatt. I denne sammenheng er et vitne noen som kan gi informasjon om en forbrytelse, inkludert den fornærmede. Hovedgrunnen til å ta opp avhør på video er at opptaket kan erstatte vitnets personlige forklaring under en hovedforhandling, som stipulert i straffeprosessloven § 298. Dette er en viktig hensyntagen til vitnets velbefinnende, spesielt når vitnet er et barn eller en særlig sårbar person.

§ 2. Formål: Hvorfor har vi tilrettelagte avhør?

Etter å ha forstått virkeområdet til forskriften, er det viktig å dykke dypere inn i dens formål. Forskriften er opprettet med et dobbelt formål.

Det første formålet er å sikre at etterforskningen og straffeforfølgningen i saker der vitnet er et barn eller en særlig sårbar voksen, gjennomføres på en måte som tar hensyn til vitnets sårbarhet. Det kan være traumatiserende for et barn eller en særlig sårbar person å måtte vitne i retten, og det er her tilrettelagte avhør kommer inn. Ved å tillate at vitnets forklaring tas opp på video, unngår man at vitnet må gjenoppleve traumatiske hendelser under en hovedforhandling.

Det andre formålet er å ivareta både vitnets og den siktedes rettssikkerhet. Selv om hensynet til vitnet er sentralt, kan ikke den siktedes rettigheter oversees. Videoopptakene sikrer at alle detaljer i vitnets forklaring blir bevart og kan gjenvises i retten. Dette opprettholder en balanse mellom beskyttelsen av vitnet og rettferdig rettslig behandling av den siktede.

For å oppsummere, forskriften om tilrettelagte avhør er et viktig skritt i retning av å ivareta barn og særlig sårbare vitners rettigheter og velvære i det norske rettssystemet. Ved å forstå forskriften kan vi bedre forstå hvordan loven fungerer for å beskytte de mest sårbare blant oss, samtidig som den sikrer en rettferdig rettsprosess for alle involverte parter.