Tilleggserstatning

Tilleggserstatning
Tilleggserstatning

Voldsofferstatningsloven §8 gir mulighet for tilleggserstatning for voldsofre som har mottatt erstatning etter §6 eller §7, men som likevel ikke føler at erstatningen er tilstrekkelig. Dette kan være tilfelle hvis det har oppstått nye skader eller omfanget av skaden viser seg å være større enn først antatt.

Reglene for tilleggserstatning er imidlertid strenge, og det kreves klare bevis for at kravet ikke kunne vært fremmet eller behandlet i straffesaken eller i den opprinnelige erstatningssaken. Dette betyr at det ikke vil være mulig å kreve tilleggserstatning kun basert på en subjektiv oppfatning om at erstatningen ikke er tilstrekkelig.

I tillegg kan tilleggserstatning også gis dersom erstatningsbeløpet i dommen ble avkortet i medhold av skadeserstatningsloven, eller hvis erstatningen ble avkortet til 60 ganger grunnbeløpet i medhold av §5.

Det er viktig å merke seg at søknad om tilleggserstatning må fremsettes innen ett år etter at endelig påtaleavgjørelse er truffet i straffesaken, eller innen ett år etter at det ble gitt erstatning etter §7.

Voldsofferstatningsloven har som formål å gi voldsofre en rettferdig kompensasjon for de skader de har påført, og tilleggserstatning er et viktig virkemiddel for å sikre at alle får den erstatningen de har krav på. Samtidig er det viktig å huske på at denne loven ikke kan reparere alle skadene som volden har påført, men den kan gi en hjelpende hånd til å komme videre og takle de økonomiske konsekvensene av volden.