Bistandsadvokatens rolle i straffesaker

hva er Bistandsadvokatens rolle i straffesaker?

Straffeprosessloven § 107c fastslår bistandsadvokatens viktige rolle i straffesaker. Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede eller etterlatte i saken og har en særlig oppgave med å ivareta deres interesser. Advokaten skal gi hjelp og støtte til fornærmede eller etterlatte på en naturlig og rimelig måte i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling.

Bistandsadvokaten har også rett til å være til stede i rettsmøter og andre etterforskingsskritt hvor fornærmede eller etterlatte skal delta. Dette gjelder for eksempel ved politiets avhør av fornærmede, åstedsbefaringer, rekonstruksjoner og lignende. Bistandsadvokaten kan også anmode om at det foretas ytterligere etterforskingsskritt.

Advokaten har rett til å stille ytterligere spørsmål under avhør av fornærmede og etterlatte. Dette gjelder spesielt når spørsmålene angår sakens faktum eller de personlige forholdene til fornærmede eller etterlatte. Bistandsadvokaten kan også protestere mot spørsmål som ikke kommer saken ved eller som er stilt på en utilbørlig måte.

Under avhør i retten må fornærmede eller etterlatte ikke uten rettens samtykke rådføre seg med sin advokat før de svarer på spørsmål. Dette sikrer at avhøret skjer på en rettferdig og forsvarlig måte.

Bistandsadvokaten har også rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede eller etterlatte. Dette inkluderer spørsmål om bevisførsel, påtaleavgjørelse, og rettigheter til vern mot represalier.

Det er viktig å merke seg at bistandsadvokatens oppdrag ikke omfatter å søke om voldserstatning fra staten. Dette er en egen prosess som fornærmede eller etterlatte må ta initiativ til på egen hånd.

I sum gir straffeprosessloven § 107c bistandsadvokaten en betydelig rolle i straffesaker og sikrer at fornærmede og etterlatte får nødvendig hjelp og støtte i forbindelse med saken. Bistandsadvokaten er der for å ivareta deres interesser og bidra til å sikre en rettferdig og forsvarlig behandling av saken.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: