Hva er bistandsadvokatens rolle under etterforskningen?

Hva er bistandsadvokatens rolle under etterforskningen?

Å være offer for en straffbar handling kan være en traumatisk opplevelse, og ofte trenger fornærmede støtte og hjelp i etterkant av hendelsen. En bistandsadvokat kan hjelpe fornærmede gjennom hele prosessen og ivareta deres interesser under etterforskningen.

Bistandsadvokatens rolle i etterforskningen inkluderer å være til stede under avhør og å ha innsyn i politidokumenter. Advokaten kan også begjære etterforskningsskritt som politiet ikke har foretatt, og skal holde fornærmede løpende informert om saksgangen.

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt, og advokaten kan etter avtale inngi anmeldelsen på vegne av fornærmede. Når politiet mottar en anmeldelse, vurderer de om det skal iverksettes etterforskning eller om saken skal henlegges.

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmedes interesser i saken og gi den hjelp og støtte som er nødvendig. Under etterforskningen bør advokaten dermed i samråd med klienten avklare hva som er vedkommendes interesser i saken, og ivareta disse.

Videre skal bistandsadvokaten holde klienten underrettet om sakens gang og så langt det er mulig skal holde seg løpende orientert om politiets etterforskning og vurdere om klientens interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. Advokaten vil ha innsyn i politidokumentene og kan begjære etterforskningsskritt, som for eksempel nye vitneavhør eller sakkyndige undersøkelser.

Bistandsadvokaten har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Men dersom advokaten vil kontakte tiltalte, bør dette ikke skje uten at tiltaltes forsvarer er varslet på forhånd eller skje gjennom forsvareren. Det samme gjelder dersom advokaten vil kontakte vitner med særlig tilknytning til tiltalte. Advokaten skal i alle tilfelle opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning, særlig ved kontakt med barn under 18 år.

For å ivareta klientens interesser, kan bistandsadvokaten også få en plikt til å bidra til at påtalemyndigheten endrer den strafferettslige vurderingen i henhold til lovanvendelsen.

Å ha en bistandsadvokat under etterforskningen kan være en stor hjelp for ofrene og deres pårørende. Advokaten kan hjelpe dem gjennom en vanskelig tid, sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt, og bidra til å sikre en rettferdig behandling av saken.