Hvilken støtte gir bistandsadvokaten til fornærmede?

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Bistandsadvokat i mosjøen, bistandsadvokater i mosjøen sentrum, oversikt over bistandsadvokater i vefsn kommune, advokat christian wulff hansen er bistandsadvokat i mosjøen, helgeland, vefsn, nordland, Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Bistandsadvokat i Mosjøen, bistandsadvokater i Mosjøen sentrum, oversikt over bistandsadvokater i Vefsn kommune, advokat Christian Wulff Hansen er bistandsadvokat i Mosjøen, Helgeland, Vefsn, Nordland, Finn advokater i Mosjøen, Advokater i Vefsn kommune, Beste advokatfirma på Helgeland, Bistandsadvokat i Nordland, Lokale advokater i Mosjøen sentrum, Advokatkontor i Vefsn, Juridisk rådgivning i Mosjøen, Oversikt over advokattjenester i Vefsn, Bistandsadvokater på Helgeland, Juridisk hjelp i Nordland, Finn bistandsadvokat i Mosjøen, Advokater på Helgeland, Rettshjelp i Mosjøen, Juridisk bistand i Vefsn, Advokatfirmaer i Mosjøen sentrum,

Bistandsadvokaten er en nøktern og profesjonell støttespiller for ofre for kriminalitet, og deres rolle er avgjørende i å veilede og gi råd til fornærmede gjennom en ofte krevende rettsprosess. Med et fundament av absolutt taushetsplikt er bistandsadvokaten en trygg havn for de som har blitt rammet av vold og overgrep, og de gir konkrete og realistiske svar på spørsmål knyttet til prosessen rundt å anmelde en kriminell handling.

I møte med bistandsadvokaten får fornærmede en grundig gjennomgang av hva det innebærer å anmelde en sak. Dette inkluderer forberedelse til og gjennomføring av politiavhør, samt muligheten for å måtte vitne i retten hvis saken går til tiltale. Bistandsadvokaten gir en objektiv vurdering av bevissituasjonen, som ofte kan være utfordrende, spesielt i saker som omhandler familievold og seksuelle overgrep. De tar hensyn til alle aspekter og perspektiver i vurderingen av anmeldelsesprosessen.

Selv om noen opplever henleggelse av saken som et nytt overgrep, understreker bistandsadvokaten viktigheten av at anmeldelsen likevel blir registrert i politiets systemer. Dette bidrar til å danne et mønster eller modus som kan være avgjørende i å avdekke gjentatte overgrep begått av samme gjerningsperson. I de mest alvorlige tilfellene har tidligere henlagte saker vist seg å være kritiske brikker i å dømme serieovergripere.

Bistandsadvokatens rolle strekker seg langt utover bare juridisk veiledning. De er en støttespiller som tar hensyn til den enkeltes behov og situasjon, og de gir en helhetlig og empatisk tilnærming til den komplekse problematikken rundt vold og overgrep. Gjennom deres støtte og veiledning blir fornærmede bedre rustet til å håndtere den utfordrende prosessen med å søke rettferdighet og oppreisning.

Det er derfor avgjørende at de som har blitt utsatt for kriminalitet, spesielt av så alvorlig karakter som familievold og seksuelle overgrep, kjenner til og benytter seg av muligheten til å søke hjelp fra en bistandsadvokat. Deres ekspertise og støtte kan være en avgjørende faktor i veien mot helbredelse og rettferdighet.

Hva gjør en bistandsadvokat?

Hva gjør en bistandsadvokat

Hva som er bistandsadvokatens rolle fremgår av straffeprosessloven § 107c:

Straffeprosessloven § 107 c.

Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Bistandsadvokaten skal varsles om og har rett til å være til stede i alle rettsmøter og ved politiets avhør av fornærmede og etterlatte under etterforskingen. Det samme gjelder ved andre etterforskingsskritt som åstedsbefaringer, rekonstruksjoner og lignende når fornærmede eller etterlatte selv skal delta. Bistandsadvokaten kan anmode om at det foretas ytterligere etterforskingsskritt.

Ved avhør av fornærmede og etterlatte har advokaten rett til å stille ytterligere spørsmål. Advokaten har rett til å protestere mot spørsmål som ikke kommer saken ved eller som er stilt på en utilbørlig måte. Under avhør i retten må fornærmede eller etterlatte ikke uten rettens samtykke rådføre seg med sin advokat før vedkommende svarer på spørsmål.

Bistandsadvokaten har rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede eller etterlatte.

Ellers har bistandsadvokaten de rettigheter og plikter som fremgår av loven her og kan også utøve de rettigheter som er gitt til fornærmede eller etterlatte på deres vegne.