Koordinerende bistandsadvokat

Koordinerende bistandsadvokat

I straffesaker er det vanlig at fornærmede og etterlatte opplever en svært vanskelig og følelsesladet tid. Det kan være en stor belastning å skulle forholde seg til politiet, rettssystemet og det juridiske språket som brukes i slike saker. Derfor er det viktig å ha en bistandsadvokat som kan ivareta deres interesser og gi dem støtte og hjelp gjennom prosessen.

I noen tilfeller kan det være behov for flere bistandsadvokater, og da kan retten oppnevne en eller flere koordinerende bistandsadvokater i henhold til straffeprosessloven § 107 h. Disse advokatene har ansvar for å samordne bistandsadvokatenes syn på spørsmål som oppstår under etterforskningen og forberedelsen av hovedforhandlingen. De skal også bidra til en hensiktsmessig gjennomføring av saken i samarbeid med øvrige aktører.

Dersom det er nødvendig for en hensiktsmessig gjennomføring av saken, kan retten beslutte at spørsmål som den enkelte bistandsadvokat ønsker stilt under etterforskning, bevisopptak og hovedforhandling til andre enn egen klient, skal samordnes og stilles av koordinerende bistandsadvokat. Dette kan være til hjelp både for de involverte og for en mer effektiv saksbehandling.

Det er viktig å merke seg at rettens oppnevning av en bestemt koordinerende bistandsadvokat ikke kan ankes eller brukes som ankegrunn. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på eller anke rettens beslutning om å oppnevne en bestemt koordinerende bistandsadvokat. Dette er en viktig regel for å sikre en effektiv og hensiktsmessig gjennomføring av saken.

Sammenfattende er koordinerende bistandsadvokater et viktig verktøy i straffesaker der det er behov for flere bistandsadvokater. De har ansvar for å samordne advokatenes synspunkter og bidra til en effektiv og hensiktsmessig gjennomføring av saken i samarbeid med rettssystemet og øvrige aktører.


Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen: