Oppreisningserstatning – Hva betyr den nye Høyesterettsdommen?

ny normert erstatning for voldtekter - oppreisning - advokat oppreisning wulff i mosjøen

Høyesterett har nylig fastsatt standarderstatningen for oppreisning etter voldtekt til samleie av voksne begått av en voksen til 2 G. Beslutningen er viktig fordi den fastsetter et nytt utgangspunkt for fastsettelse av oppreisningserstatning i saker om seksuelle overgrep mot barn.

Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd gir hjemmel for å fastsette oppreisningserstatning og angir også hvilke momenter det skal legges særlig vekt på ved seksuelle overgrep mot barn. Som ved straffutmålingen skal blant annet “handlingens art” og om “handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte”, vektlegges.

Høyesterett har tatt utgangspunkt i normalerstatningen for voldtekt til samleie hvor partene er voksne – 150 000 kroner, jf. HR-2011-1016-A avsnitt 19. De skjerpende momentene ved overgriperens opptreden og skadevirkningene av overgrepet er også viktig for erstatningsutmålingen.

Tiden er inne til å oppjustere standarderstatningen for voldtekt til samleie på grunn av endringene i pengeverdien og den økonomiske utviklingen i samfunnet etter at nivået sist ble fastsatt i 2011. En mulighet kunne være å fastsette et nytt standard kronebeløp. Det er imidlertid klare svakheter ved en slik normering, som medfører at beløpet stadig må justeres om ikke erstatningsutmålingene over tid skal bli ulik.

Høyesterett har fremhevet fordelene med en G-normering for fastsettelsen av erstatning etter seksuelle overgrep. En slik ordning vil gjenspeile den allmenne lønns- og velstandsutviklingen og vil bidra til likebehandling over tid. Høyesterett mener at det ikke er avgjørende betenkeligheter ved å knytte standarderstatningen for et seksuelt overgrep til grunnbeløpet i folketrygden.

Standarderstatningen for voldtekt til samleie av voksne begått av en voksen heretter bør knyttes til grunnbeløpet i folketrygden på domstidspunktet, og erstatningen bør settes til 2 G. Selv om dette utgjør en liten økning sammenlignet med nivået fra 2011-dommen, er dette et viktig steg for å sikre rettferdighet for ofrene i saker om seksuelle overgrep mot barn. Høyesterettsdommen gir en klar beskjed om at det er nødvendig å justere erstatningsnivået for å ta hensyn til økonomisk utvikling og å sørge for likebehandling over tid.