Voldtekt i straffeloven

bistandsadvokat voldtekt

Straffeloven inneholder en rekke bestemmelser som har til hensikt å beskytte enkeltpersoner mot seksuelle overgrep. En av de mest alvorlige forbrytelsene som kan begås innenfor dette området er voldtekt, og det er bestemmelser i straffeloven som gir retning for hva som defineres som voldtekt og hvilke straffer som kan bli pålagt.

§ 291 i straffeloven definerer voldtekt som å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, eller ved vold eller truende atferd å få noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Straffen for voldtekt er fengsel i opptil 10 år.

Videre har § 292 bestemmelser om minstestraff for voldtekt til samleie og tilføyer at straffen vil være fra 3 til 15 år hvis voldtekten omfatter innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn eller innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning. Hvis lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang, vil også straffen være fra 3 til 15 år.

I § 293 finner vi bestemmelser om grov voldtekt som straffes med fengsel i opptil 21 år. Hvis lovbryteren tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299, vil også straffen være inntil 21 år. Avgjørelsen om hvorvidt voldtekten er grov skal særlig legges vekt på om den er begått av flere i fellesskap, om den er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte, eller om den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse.

Til slutt har § 294 bestemmelser om grovt uaktsom voldtekt, som straffes med fengsel i opptil 6 år. Hvis det foreligger omstendigheter som nevnt i § 293, vil straffen være fengsel i opptil 10 år.

Det er viktig å være klar over at voldtekt og seksuelle overgrep er alvorlige forbrytelser som kan få store konsekvenser for offeret. Derfor er det avgjørende å ha klare og strenge bestemmelser i straffeloven som gir beskyttelse og sikrer at lovbrytere blir straffet for sine handlinger. Det er også viktig at offeret får tilstrekkelig hjelp og støtte i etterkant av overgrepet.