Protokoll fra tilrettelagte avhør på barnehusene

bistandsadvokat - Protokoll fra tilrettelagte avhør på barnehusene

Protokollen fra tilrettelagte avhør på barnehusene er en viktig dokumentasjon som skal sikre at avhørene blir gjennomført på en lovlig og forsvarlig måte. Avhørslederen har ansvar for å sørge for at det føres en protokoll fra alle avhør, og denne skal inneholde en rekke opplysninger som er nødvendige for å sikre at avhøret blir gjennomført på en god måte.

Blant annet skal protokollen inneholde informasjon om tid og sted for avhøret, hvilket vitne som avhøres, og navnet på alle som deltar på avhøret. Dersom avhøret ikke er tatt på barnehus, skal grunnen til dette også oppgis. Protokollen skal også inneholde opplysninger om samrådsmøter, formøter og ettermøter som har blitt avholdt i forbindelse med avhøret, og hvem som deltok og hva som ble diskutert.

Videre skal protokollen inneholde informasjon om fristen for å ta avhøret og om denne fristen er blitt overholdt. Dersom fristen er blitt forlenget, skal grunnen til forlengelsen også oppgis. Protokollen skal også inneholde opplysninger om dette er det første eller et supplerende avhør.

Det er også viktig at protokollen inneholder informasjon om vitner som ikke har vitne- og forklaringsplikt og at disse har blitt informert om dette. Dersom siktede er varslet, skal dette også oppgis i protokollen, samt om siktede har fått oppnevnt forsvarer. Dersom forsvareren har reist spørsmål eller innsigelser, skal dette også oppgis, samt begrunnelsen for eventuelle avslag.

Til slutt skal protokollen inneholde informasjon om avhøret er tatt opp på video- eller lydopptak og om opptaket ble stoppet under avhøret. Etter avhøret skal protokollen gjennomgås og undertegnes av avhørsleder, forsvarer og bistandsadvokat.

Etter avhøret skal protokollen også suppleres med informasjon om eventuell siktelse, om siktede og forsvareren har fått gjøre seg kjent med dokumentene i saken, og om siktede har fått forkynt at det er adgang til å begjære supplerende avhør av vitnet. Dersom siktede har begjært supplerende avhør, skal dette også oppgis i protokollen, samt eventuell begrunnelse for avslag. Protokollen skal også inneholde informasjon om det er besluttet å gjennomføre supplerende avhør.

Protokollen fra tilrettelagte avhør er med andre ord en omfattende og viktig dokumentasjon som sikrer at avhør blir gjennomført på en forsvarlig og lovlig måte. Den gir også en oversikt over hva som har blitt gjort i forbindelse med avhøret og hva som eventuelt må gjøres videre i saken.