Oppfølging av barn på krisesenter

Oppfølging av barn på krisesenter, Mottak av barn ved ankomst, Trygghet for barnet, Tilpasset informasjon til barnet, Hva er et krisesenter, Hvorfor er barnet på krisesenter, Hva skal skje videre, Få oversikt, Innledende kartlegging, Barnekonvensjonen, Krise ved ankomst, Forstå situasjonen, Korrekt informasjon, Ærlig informasjon, Skape trygghet, Forutsigbarhet, Tolk for barn, Forklaring på krisesenter, Standardforklaring, Oversikt over fremtiden, Personlige opplysninger, Familieinformasjon, Tidligere opphold på krisesenter, Her- og nåsituasjonen, Bekymringer, Barnehage, Skole

Når vold og trusler inntreffer i hjemmet, blir krisesentre tilfluktssteder for de som er mest berørt. Disse sentrene gir beskyttelse og støtte til de som trenger det mest. En viktig del av dette arbeidet er oppfølging av barn som kommer til krisesenteret. Barn er ofte de mest sårbare i disse situasjonene, og det er avgjørende at de får den støtten og omsorgen de trenger.

Mottak av barn ved ankomst

Ved ankomst til krisesenteret er det viktig å hjelpe barnet med å forstå situasjonen familien befinner seg i. Barn trenger korrekt og ærlig informasjon, tilpasset deres alder, modenhet, erfaringer og trygghetsbehov. Barnekonvensjonen gir barn rett til å motta informasjon og å bli hørt i saker som vedgår dem (artikkel 12 og 13).

Barn er ofte i krise ved ankomst, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å oppfatte og forstå det som blir fortalt. Derfor er det viktig å gjenta viktig informasjon flere ganger. Dette kan bidra til å dempe følelser av forvirring, kaos, usikkerhet og utrygghet og hjelpe barnet ut av krisen.

Trygghet for barnet

Å skape trygghet for barnet er en av de viktigste oppgavene for krisesenteret. Dette kan oppnås ved å gi barnet en god forståelse av situasjonen her og nå, samt best mulig forutsigbarhet når det gjelder hva som skal skje videre.

Tilpasset informasjon til barnet

Barnet trenger å forstå hvorfor de er på et krisesenter. Noen barn kan ha fått feilaktig informasjon om hvor de skal og hvorfor de er der. Det er viktig å gi barnet en tilpasset forklaring på hvorfor de befinner seg på krisesenteret.

Hva er et krisesenter

Det er viktig å forklare barnet hva et krisesenter er og hva det kan hjelpe med. Å vite hva barnet selv og foreldrene vil få hjelp til, kan gi trygghet og gjøre det lettere å slippe ansvaret for situasjonen.

Hvorfor er barnet på krisesenter

Barnet trenger å forstå hvorfor det er på et krisesenter. Dette kan gjøres ved å gi en standardforklaring for hvorfor personer oppsøker krisesenteret.

Hva skal skje videre

Å gi barnet en oversikt over hva som vil skje den første tiden kan styrke barnets opplevelse av kontroll og forutsigbarhet. Dette kan inkludere hva som skjer regelmessig på senteret, som felles måltider, leggetid, faste aktiviteter for barn, og hva som skal skje med barnet og familien videre.

Få oversikt – innledende kartlegging

En innledende kartlegging gir nødvendig informasjon om barnet og viser interesse og omsorg for barnets vanskelige situasjon. Hvordan du legger opp samtalen, må tilpasses barnets alder. De mest sentrale temaene i den innledende kartleggingen er personlige opplysninger, familie, tidligere opphold på krisesenter, her- og nåsituasjonen, hva/hvem barnet bekymrer seg for, og barnehage/skole.

Oppfølging av barn på krisesenter er en kompleks og viktig oppgave. Det krever tålmodighet, forståelse og en dyp forpliktelse til å hjelpe de mest sårbare blant oss. Men med riktig tilnærming og støtte, kan krisesentre gi barna den hjelpen og støtten de trenger for å komme seg gjennom en utrolig vanskelig tid i livet deres.