Bistandsadvokatens oppgaver i forbindelse med hovedforhandling

hvilken bistandsadvokat bør jeg velge?

Som bistandsadvokat har man flere oppgaver man må ivareta i forbindelse med hovedforhandlingen. I god tid før hovedforhandling bør bistandsadvokaten i samråd med klienten avklare hva som er klientens interesser i saken. Dette er viktig for at advokaten skal kunne ivareta klientens behov best mulig. Advokaten skal også gjøre klienten kjent med de prosessuelle rettighetene en fornærmet har.

Når det nærmer seg hovedforhandling skal bistandsadvokaten være grundig forberedt på både den faktiske siden og rettsspørsmålene i saken. Advokaten skal også vurdere om det er behov for en sakkyndig utredning av eventuelle skader fornærmede er påført som følge av den straffbare handlingen. Det er viktig at bistandsadvokaten søker om å få en eventuell sakkyndig oppnevnt i god tid før hovedforhandlingen.

Under selve hovedforhandlingen er bistandsadvokatens rolle å vise respekt og høflighet for retten og aktørene, samtidig som man med frimodighet og selvstendighet ivaretar klientens interesser. Det er også bistandsadvokatens ansvar å påse at klientens prosessuelle rettigheter blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet å bidra til at klienten får nødvendig informasjon om hva som skjer i retten.

Til slutt bør bistandsadvokaten gjøre fornærmede kjent med vitnestøtteordninger dersom dette foreligger. Dette er et viktig tiltak for å hjelpe fornærmede gjennom en krevende og emosjonell prosess. Sammen med vitnestøtte kan bistandsadvokaten bidra til at klienten føler seg mer trygg og ivaretatt under hovedforhandlingen.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: