Hvem skal utøve prosessuelle rettigheter for mindreårige fornærmede eller etterlatte?

Hvem skal utøve prosessuelle rettigheter for mindreårige fornærmede eller etterlatte?
Hvem skal utøve prosessuelle rettigheter for mindreårige fornærmede eller etterlatte?

Straffeprosessloven § 93 g regulerer hvem som skal utøve prosessuelle rettigheter for mindreårige fornærmede eller etterlatte. Denne bestemmelsen sikrer at deres rettigheter blir ivaretatt, og at vergene deres kan handle på vegne av dem hvis de ikke er i stand til å utøve rettighetene selv.

Første ledd fastslår at vergen til mindreårige fornærmede eller etterlatte skal utøve de straffeprosessuelle rettighetene når den mindreårige er under 18 år. Dette gjelder med mindre det følger noe annet av loven. Det er opp til vergemålslovens regler å avgjøre hvem som skal være den mindreåriges verge. Vergene kan imidlertid være uenige om utøvelsen av rettighetene. Hvis dette er tilfelle, skal det oppnevnes en setteverge som skal avgjøre hvilken av vergenes avgjørelser som skal gjelde.

Det er viktig å merke seg at vergen skal utøve rettighetene på vegne av den mindreårige dersom den mindreårige er fratatt den rettslige handleevnen. Dette gjelder også hvis den mindreårige delvis er fratatt den rettslige handleevnen, og fratakelsen av handleevnen må anses å omfatte det å utøve prosessuelle rettigheter.

For mindreårige som har fylt 15 år, har de rett til å utøve prosessuelle rettigheter selv, med mindre de er i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven § 20. Dette betyr at de kan ta kontroll over sine egne saker når det gjelder rettigheter som fornærmet eller etterlatt. Imidlertid kan de når som helst overlate utøvelsen av disse rettighetene til vergen.

Det er viktig å huske at hvis en mindreårig over 15 år velger å utøve rettighetene selv, vil det utelukke at vergen kan utøve de samme rettighetene på deres vegne. Vergen vil kun kunne ta over utøvelsen av rettighetene dersom den mindreårige ikke lenger er i stand til å utøve dem selv.

For voksne som er fratatt den rettslige handleevnen, skal vergen utøve rettighetene som tilkommer vedkommende som fornærmet eller etterlatt, jf. tredje ledd. Dette er også tilfellet for en voksen som delvis er fratatt den rettslige handleevnen, men bare hvis fratakelsen må anses å omfatte det å utøve prosessuelle rettigheter.