Hva er årsakene til kjønnsbasert vold?

Hva er hovedårsaken til kjønnsbasert vold?, Hvilke kulturelle faktorer bidrar til kjønnsbasert vold?, Hvordan påvirker patriarkalske holdninger vold?, Hva er sammenhengen mellom kjønnsstereotypier og vold?, Hvilken rolle spiller lovene i å adressere kjønnsbasert vold?, Hvorfor oppfattes ofte voldsofre som skyldige?, Hvordan har Istanbul-konvensjonen påvirket vold i hjemmet?, Hvorfor er økonomisk sårbarhet knyttet til økt risiko for vold?, Hva er forbindelsen mellom politisk makt og kjønnsbasert vold?, Hvilke tiltak kan bekjempe kjønnsbasert vold og fremme likestilling?

Kjønnsbasert vold, spesielt vold mot kvinner, er en av de mest tydelige uttrykkene for de ujevne maktforholdene mellom kvinner og menn. Den viktigste årsaken til volden er selve overgriperen: det er svært viktig å huske at en person som har blitt rammet av kjønnsbasert vold, aldri er ansvarlig for overgriperens handlinger.

Det finnes ingen enkeltfaktor som kan forklare kjønnsbasert vold i våre samfunn, men heller en rekke faktorer som bidrar til det, og samspillet mellom disse faktorene ligger til grunn for problemet. Fire typer faktorer kan identifiseres: kulturelle, juridiske, økonomiske og politiske.

Kulturelle faktorer

Patriarkalske og sexistiske holdninger legitimerer vold for å sikre menns dominans og overlegenhet. Andre kulturelle faktorer inkluderer kjønnsstereotypier og fordommer, normative forventninger om femininitet og maskulinitet, sosialisering av kjønn, en oppfatning av familiesfæren som privat og under mannlig autoritet, og en generell aksept av vold som en del av offentligheten (for eksempel gate seksuell trakassering av kvinner), og/eller som et akseptabelt middel for å løse konflikter og hevde seg selv.

Juridiske faktorer

Å være offer for kjønnsbasert vold oppfattes i mange samfunn som skammelig og svakt, med mange kvinner som fortsatt anses skyldige i å tiltrekke seg vold gjennom sin oppførsel. Dette delvis forklarer vedvarende lav rapportering og etterforskning.

Inntil nylig skilte lovene i noen land mellom offentlige og private områder, noe som gjorde kvinner spesielt sårbare for vold i hjemmet. Istanbul-konvensjonen sikrer retten for alle, spesielt kvinner, til å leve uten vold både i offentligheten og i det private rommet.

Økonomiske faktorer

Mangelen på økonomiske ressurser gjør generelt kvinner, men også LGBT+ personer, spesielt sårbare for vold. Dette skaper mønstre av vold og fattigdom som blir selvopprettholdende og gjør det ekstremt vanskelig for ofrene å løsrive seg. Når arbeidsledighet og fattigdom rammer menn, kan dette også føre dem til å hevde sin maskulinitet gjennom voldelige midler.

Politiske faktorer

Underrepresentasjonen av kvinner og LGBT+ personer i maktposisjoner og politikk betyr at de har færre muligheter til å forme diskusjonen og påvirke endringer i politikk, eller å vedta tiltak for å bekjempe kjønnsbasert vold og støtte likestilling. Temaet kjønnsbasert vold anses i noen tilfeller som ikke viktig, med manglende ressurser og oppmerksomhet til vold i hjemmet. Kvinnelige og LGBT+ bevegelser har reist spørsmål og økt offentlig bevissthet om tradisjonelle kjønnsnormer, og har belyset ulikhetsaspekter. For noen har denne trusselen mot status quo blitt brukt som begrunnelse for vold.

Kilde: 16809e1595 (coe.int)