Politiets informasjonsplikt i strprl § 93e

Politiets informasjonsplikt til fornærmede og bistandsadvokat

Rettsikkerheten til en person som er involvert i en straffesak er en grunnleggende rettighet som ikke kan ignoreres. Derfor er det av stor betydning at det finnes klare lovbestemmelser som beskytter og sikrer rettighetene til både fornærmede og etterlatte.

En av disse lovbestemmelsene, som finnes i straffeprosessloven, fastslår at politiet skal informere fornærmede eller etterlatte om deres rettigheter i saken ved første avhør. Dette er en svært viktig bestemmelse, da det sikrer at alle involverte parter i en straffesak er klar over sine rettigheter, og kan på denne måten beskytte seg selv og sin interesser.

Retten til å bli informert om sine rettigheter i saken er spesielt viktig for fornærmede og etterlatte som kan være svært sårbare i en straffesak. De kan føle seg overveldet av situasjonen og manglende kunnskap om rettigheter kan føre til at de ikke får tilstrekkelig beskyttelse av loven.

I tillegg til dette, skal politiet og påtalemyndigheten holde de involverte oppdatert om sakens utvikling og fremdrift, med mindre hensynet til etterforskningen eller andre grunner gjør det utilrådelig. Denne informasjonen er viktig for at de involverte skal kunne forstå hva som skjer i saken og være forberedt på hva som kommer videre.

Det er også viktig å merke seg at andre fornærmede i saken skal informeres etter behov. Dette betyr at dersom det er flere fornærmede i saken, skal de også ha muligheten til å få informasjon om sakens utvikling og fremdrift, og om sine rettigheter i saken.

I sum bidrar denne lovbestemmelsen til å sikre at alle involverte parter i en straffesak er klar over sine rettigheter og at de blir ivaretatt på en best mulig måte. Ved å sørge for at de involverte har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter og hva som skjer i saken, kan de involverte føle seg tryggere og mer involvert i prosessen. Dette kan også bidra til at rettsprosessen blir mer rettferdig og grundig, noe som er avgjørende for at rettssystemet skal fungere på en rettferdig og pålitelig måte.