Dissosiasjon og dissosiative lidelser: En innsikt i psykologiens komplekse verden

Hvordan kan dissosiasjon fungere som en overlevelsesmekanisme, 2. Hva er kjernesymptomene i dissosiative lidelser, 3. Hva involverer behandlingen av dissosiative lidelser, 4. Hvordan påvirker dissosiative lidelser en persons daglige liv, 5. Hva er målet med behandlingen av dissosiative lidelser?

Dissosiasjon, et fenomen som innebærer frakobling eller adskillelse av elementer som vanligvis hører sammen, representerer et fasinerende og komplekst aspekt av menneskelig psykologi. Dette konseptet står i kontrast til assosiasjon, hvor elementer er knyttet sammen. Dissosiative opplevelser kan variere fra milde tilstander, som å handle på automatikk eller å føle seg frakoblet fra egen kropp, til mer alvorlige former der traumatiske hendelser er for overveldende til å integreres i bevisstheten.

Disse alvorlige formene for dissosiasjon oppstår ofte som en ubevisst overlevelsesmekanisme i møte med ekstremt traumatiske hendelser. For eksempel kan et barn som opplever seksuelle overgrep og konfliktfylte familieforhold, utvikle en form for dissosiasjon hvor livet hjemme og livet på skolen blir opplevd som to separate virkeligheter. Dette kan lede til glemsel av visse selvopplevelser og forvirring omkring egen identitet.

Når dissosiasjon blir en dominerende overlevelsesstrategi og påvirker daglig fungering, kan det klassifiseres som en dissosiativ lidelse. Kjernesymptomene i dissosiative lidelser inkluderer glemsel relatert til personlige erfaringer og identitetsforvirring eller -veksling. Dette kan manifestere seg gjennom indre konflikter, vanskeligheter med å ta valg, eller variabel oppførsel i ulike sammenhenger.

Andre symptomer på dissosiative lidelser kan inkludere fremmedgjøring fra seg selv, som å observere seg selv utenifra, og en opplevelse av at omverdenen virker fremmed. Noen kan oppleve syns- og hørselshallusinasjoner, samt kroppslige symptomer som besvimelser, anfall, og tap av syn eller hørsel uten en fysisk årsak.

Behandling av dissosiative lidelser er en kompleks og tidkrevende prosess, vanligvis spredt over flere år. Den omfatter bygging av en trygg relasjon til behandleren og en spesifikk fokus på dissosiative symptomer. Behandlingen kan deles inn i flere faser, som starter med å hjelpe personen til å håndtere symptomene og det mentale innholdet, etterfulgt av arbeid med minner fra traumatiske hendelser og til slutt fokus på sorgbearbeidelse og overvinning av frykt for å leve et normalt liv.

Målet med behandlingen er å integrere splittete erfaringer, slik at personen kan eie sine opplevelser og anerkjenne at selv om traumatiske hendelser skjedde, er de nå en del av fortiden. Dette innebærer en prosess der personen gradvis anerkjenner og aksepterer sine erfaringer, noe som kan føre til større helhet og sammenheng i livet.

Kilde: Dissosiasjon og dissosiative lidelser – Psykologforeningen


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post