Informasjon fra politiet om rett til bistandsadvokat

Informasjon fra politiet om rett til bistandsadvokat

Straffeprosessloven §107b: Politiet skal informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede og etterlatte.

Det å være utsatt for en forbrytelse er en traumatisk opplevelse. Det kan være vanskelig å forholde seg til de juridiske aspektene av saken i tillegg til det følelsesmessige. Dette er grunnen til at bistandsadvokater er en viktig ressurs for fornærmede og etterlatte i straffesaker.

Bistandsadvokater er juridiske eksperter som gir støtte og hjelp til de som har vært utsatt for en forbrytelse. De kan hjelpe ofre og deres familier med å forstå sin rettsstilling, representere dem under etterforskningen og i retten, og bistå med søknader om erstatning.

Straffeprosessloven §107b fastsetter at politiet skal informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede og etterlatte. Dette betyr at politiet må gi informasjon om hva en bistandsadvokat kan gjøre og hvordan man kan få tilgang til en.

I tillegg fastsetter loven at dersom fornærmede eller etterlatte ønsker en bestemt advokat, skal denne advokaten oppnevnes. Retten kan imidlertid oppnevne en annen advokat dersom oppnevnelsen av den ønskede advokaten vil føre til forsinkelse av betydning for saken eller dersom forholdene ellers gjør det utilrådelig å oppnevne advokaten.

Dersom politiet mener at det vil kunne skade etterforskningen å vente på rettens oppnevning eller det skal tas tilrettelagt avhør, kan de tilkalle en advokat for fornærmede eller etterlatte. Den tilkalte advokaten vil ha samme stilling som en advokat oppnevnt av retten.

Det kan også være tilfeller hvor flere fornærmede eller etterlatte representeres av en felles bistandsadvokat. Dette vil være tilfelle dersom antallet fornærmede eller andre med krav på bistandsadvokat, sakens omfang og kompleksitet, prosessøkonomiske hensyn eller andre særlige forhold gjør det hensiktsmessig. Imidlertid skal ikke felles bistandsadvokat oppnevnes dersom det foreligger eller kan oppstå motstridende interesser mellom de fornærmede eller etterlatte.

Retten kan også beslutte at bistandsadvokatens oppdrag skal avgrenses, og dersom advokat er oppnevnt og fornærmede dør før saken er avgjort, avgjør retten om oppnevningen skal stå ved lag.

Det er viktig å huske at bistandsadvokater er en viktig ressurs for de som har vært utsatt for en forbrytelse. De kan hjelpe ofre og deres familier med å forstå sin rettsstilling og representere dem under etterforskningen og i retten.