Dobbeleksponeringens effekt på barn

dobbel eksponering, barnemishandling, vold i hjemmet, psykisk helse hos barn, eksternaliserende atferd, internaliserende atferd, Hughes studie, Sternberg forskning, langsiktig effektstudie, risikofaktorer for barn.

I juridiske og psykologiske studier har konseptet om dobbel eksponering for barn som opplever både direkte misbruk og blir vitne til vold i hjemmet, fått betydelig oppmerksomhet. Denne komplekse problemstillingen kaster lys over de alvorlige konsekvensene av slike erfaringer for barns psykiske helse.

Hughes (1988) og Sternberg et al. (1993): Kontrasterende funn:

Hughes (1988) fant i sin forskning at barn som både var direkte ofre for misbruk og utsatt for vold i hjemmet (DV), viste høyere nivåer av både eksternaliserende og internaliserende atferd sammenlignet med de som kun var vitner til DV. Dette antyder en forsterket negativ effekt når barn er utsatt for begge typer traumer. Sternberg et al. (1993), på den annen side, presenterte noe kontrasterende funn. I deres studie av 110 barn i alderen 8 til 12 år, ble barna delt inn i ulike kategorier: de som var direkte utsatt for barnemishandling, de som kun hadde vært vitner til DV, og de som hadde opplevd begge deler. De inkluderte også en kontrollgruppe uten voldserfaring. Resultatene viste at barn i kontrollgruppen rapporterte lavere nivåer av depresjon og eksternaliserende og internaliserende atferd enn de i noen av voldseksponeringsgruppene. Imidlertid var det ingen signifikant forskjell i utfallene mellom de dobbelt utsatte barna og de som kun hadde vært utsatt for en av voldstypene.

Sternberg, Baradaran, Abbot, Lamb, og Guterman (2006): Mega-analyse

En omfattende studie utført av Sternberg og kolleger i 2006 tok for seg en meta-analyse av 15 studier med til sammen 1,870 deltakere i alderen 4 til 14 år. Denne studien benyttet regresjonsanalyser for å undersøke unike og kombinerte effekter av barnemishandling og DV på eksternaliserende og internaliserende atferd. Ifølge resultatene var barn som var dobbelt utsatt for barnemishandling og DV konsekvent mer utsatt for internaliseringsproblemer enn de som kun var utsatt for en av risikofaktorene. Denne forskjellen var særlig uttalt hos barn i alderen 4 og 9 år.

Behovet for langsiktige og mer omfattende studier:

Selv om disse studiene gir bevis for en additiv effekt på utfallene av misbruk og eksponering for DV, er mønstrene i dataene ikke uniforme. Det er et tydelig behov for langsiktige analyser som strekker seg inn i senere ungdomsår. Det er også viktig å ta hensyn til andre samtidige risikofaktorer for å få en fullstendig forståelse av effekten av dobbel eksponering.

Konklusjon og videre forskning:

Denne forskningen understreker betydningen av å anerkjenne og adressere de sammensatte traumene barn kan oppleve i hjem med vold. Det er viktig å utvikle inngrep og støttetjenester som tar høyde for disse unike utfordringene. Videre forskning bør fokusere på langsiktige effekter og inkludere en bredere forståelse av ulike risikofaktorer.

Kilde: The Effects of Child Abuse and Exposure to Domestic Violence on Adolescent Internalizing and Externalizing Behavior Problems – PMC (nih.gov)