Foreldrerollen og samtaler om viktige emner med barn og unge

Foreldre som normsettere for barn og unge, deres rolle i holdningsformasjon, betydningen av samtaler om frivillig sex, sexpress, overgrep og voldtekt som forebyggende, utfordringer med samtaler om disse emnene, viktigheten av råd og veiledning, ressurser som helsesykepleiere, utekontakt og ressurssentre som Dixi og Sex og samfunn, introduksjon til nettressursen Foreldrehverdag.no, dens formål med råd og veiledning, utviklingen av en interaktiv informasjonsportal for foreldre, ansvar og rolle for helse- og omsorgstjenestene, deres kontaktpunkter med befolkningen, betydningen av tidlig intervensjon og tiltak, endringer i helselovgivningen for ansvar i vold og overgrep, utfordringene med nettrelaterte overgrep, politiets økende registrering, tvungete handlinger og digitale overgrep, påtalemyndighetens håndtering av nettovergrepssaker, utfordringene med omfattende etterforskning og ivaretakelse av fornærmede, strategien mot internettrelaterte overgrep, tverrsektoriell håndtering og koordinering av strategiarbeid. Foreldre som formende normsettere, betydningen av foreldres rolle i holdningsdannelse, samtaler med ungdom om seksualitet, forebyggende samtaler om frivillig sex og overgrep, utfordringer med å snakke om voldtekt og overgrep med ungdom, veiledning for foreldre, støtte fra helsesykepleiere og utekontakt, ressurser som Dixi ressurssenter og Sex og samfunn, Foreldrehverdag.no som rådgivningsressurs, Regjeringens innsats for foreldrestøtte, helse- og omsorgstjenesters ansvar i forhold til vold og overgrep, fastleger og helsestasjons rolle, tjenestenes posisjon for tidlig inngripen og forebygging, endringer i helselovgivningen for ansvar i volds- og overgrepstilfeller, nettrelaterte overgrep som digitale utfordringer, politiets økende registrering av nettovergrep, tvungete handlinger og voldtektsdefinisjoner, spredning av overgrepsmateriale, påtalemyndighetens håndtering av nettovergrep, strategi mot internettrelaterte overgrep, tverrsektoriell innsats og koordinering av strategi mot nettovergrep. Foreldre som normsettere, foreldres rolle i holdningsformasjon, forebyggende samtaler med ungdom, kommunikasjon om overgrep og voldtekt, råd til foreldre om seksualitet, foreldre som ressurser for barns oppvekst, støtte for foreldre i vanskelige samtaler, helsesykepleiere som veiledere, utekontaktens betydning, Dixi ressurssenter og foreldreveiledning, Sex og samfunn som støtter foreldre, Foreldrehverdag.no som ressurs, nettressurser for foreldre, foreldresamtaler om sexpress og voldtekt, helse- og omsorgstjenesters ansvar, forebygging av vold og overgrep, helsepersonells rolle, tidlig intervensjon og forebygging, kommuners og helseforetaks plikter, digitale overgrep, overgrep på internett, voldtektsdefinisjoner og internettrelaterte handlinger, politiets håndtering av nettovergrep, ungdom som offer for nettovergrep, begrensende tiltak mot spredning av bilder, strategi mot internettrelaterte overgrep, tverrsektoriell innsats mot nettovergrep, koordinering av strategi mot internettrelaterte overgrep.

Som foreldre har man en uvurderlig innflytelse på barns verdier og holdninger. Det er gjennom handlinger og samtaler at man bidrar til å forme deres syn på verden. En sentral del av denne rollen er å lære barna å forstå hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Å åpne opp dialogen om temaer som frivillig sex, press, overgrep og voldtekt kan ha en betydelig forebyggende effekt.

Det er imidlertid ikke alltid en enkel oppgave å snakke med ungdom om disse temaene. Noen ganger kan det føles ubehagelig eller vanskelig å ta opp slike sensitive emner. Det er her råd og veiledning kan spille en viktig rolle. Helsesykepleiere på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, utekontakter og ressurssentre som Dixi og Sex og samfunn er tilgjengelige for å støtte foreldre i disse samtalene.

For å støtte foreldre i å initiere viktige samtaler, ble nettressursen Foreldrehverdag.no lansert. Dette nettstedet tilbyr praktiske råd og veiledning til foreldre om hvordan de kan skape trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Regjeringen arbeider for å utvikle Foreldrehverdag.no til en interaktiv informasjonsportal, en slags “ung.no for foreldre,” som en del av deres strategi for foreldrestøtte kalt “Trygge foreldre – trygge barn.”

Helse- og omsorgstjenestene spiller også en viktig rolle i forebygging og håndtering av vold og seksuelle overgrep. Med sine mange kontaktpunkter med befolkningen, som fastleger, helsestasjoner, legevakt og tannhelsetjenesten, har de muligheten til å avdekke og intervenere tidlig i problemforløp. Endringer i helselovgivningen i 2017 understreket tjenestenes ansvar for å forebygge og avdekke vold og overgrep.

En økende utfordring i dagens digitale samfunn er nettrelaterte overgrep. Politiet ser en økning i overgrep begått over internett, hvor ofre blir tvunget til å utføre handlinger som kan defineres som voldtekt. Disse overgrepene kan også filmes og spres digitalt, og dette kan ytterligere forverre situasjonen for offeret.

Påtalemyndigheten har stått overfor utfordrende saker der gjerningspersoner presser unge ofre til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, ofte truet med spredning av intime bilder. Dette kan involvere mange fornærmede, og etterforskingen av slike saker kan være omfattende.

For å adressere denne økende utfordringen, har arbeidet med en strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn blitt igangsatt. Målet med denne strategien er å koordinere innsatsen på tvers av sektorer for å håndtere disse overgrepene på en løpende og effektiv måte.