Bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse

Bistandsadvokatens rolle ved anmeldelser

Bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse av straffbare forhold er viktig for å sikre fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Bistandsadvokaten skal først og fremst bistå klienten ved vurdering av om et forhold bør anmeldes til politiet. Dette innebærer å gi klienten informasjon om rettighetene ved anmeldelse og konsekvensene av falsk anmeldelse.

Videre er bistandsadvokaten ansvarlig for å gi klienten råd og veiledning om hva en anmeldelse vil innebære. Dette kan inkludere informasjon om avhør, bevissikring, vitneavhør, muligheten for henleggelse eller frifinnelse etter hovedforhandling, samt straffesakens gang til rettskraftig dom.

Det er også bistandsadvokatens plikt å være til stede under politiavhør av klienten, dersom klienten ønsker dette. På denne måten kan bistandsadvokaten overvåke at klienten får en rettferdig behandling i straffeprosessen.

Bistandsadvokaten skal også gi klienten veiledning om vilkårene for å få tilkjent erstatning og for å få tilkjent voldsoffererstatning. Dette innebærer å avklare om klienten har et erstatningskrav å gjøre gjeldende i straffesaken, og så tidlig som mulig starte arbeidet med å innhente de bevis som skal føres for retten. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Det er viktig å huske at bistandsadvokatens oppdrag er personlig, men at det i den grad det er nødvendig for forsvarlig utførelse av oppdraget, kan bistandsadvokaten la seg bistå av autorisert fullmektig eller annen advokat ved samme kontor. Bistandsadvokaten har også plikt til å holde seg oppdatert innenfor sitt fagfelt, særlig innenfor erstatningsrettens område.

I sum er bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse av straffbare forhold en viktig del av å sikre fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Bistandsadvokaten skal bistå klienten med råd og veiledning gjennom hele prosessen og sørge for at klienten får den hjelpen og støtten de trenger.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: