Offentlig forsvarer og rett til bistandsadvokat: En gjennomgang av straffeprosessloven § 100

Offentlig forsvarer, Rett til forsvarer i straffesaker, Straffeprosessloven § 100, Bistandsadvokatens rolle, Oppnevning av forsvarer, Juridisk bistand i rettssaker, Retten til forsvarer, Siktedes rettigheter i straffeprosessen, Offentlig vs. privat forsvarer, Forsvarerens betydning, Nedsatt funksjonsevne og forsvarer, Psykisk tilstand og forsvarer, Ungdomsstormøter og forsvarer, Forsvarerens oppgaver og ansvar, Rettsikkerhet for siktede, Rettferdig rettssak og forsvarer, Bistandsadvokatens rolle for fornærmede, Forsvarerens kompetanse, Rettssikkerhet i straffesaker, Juridisk veiledning i straffeprosessen, Rett til juridisk representasjon, Rettsbeskyttelse for siktede, Vilkår for offentlig forsvarer, Oppnevning av forsvarer utenfor § 96-99, Særlige grunner for offentlig forsvarer, Lovlig behandling av straffesaker, Rettigheter til forsvarer og bistandsadvokat, Rettsvern for fornærmede i straffeprosessen, Juridisk støtte for siktede og fornærmede, Effektivt forsvar i rettssaker, Betydningen av forsvarer og bistandsadvokat.

Innledning: I straffesaker er det viktig at siktede har tilstrekkelig juridisk bistand for å sikre en rettferdig rettssak. I henhold til straffeprosessloven § 100 reguleres reglene for oppnevning av offentlig forsvarer. Dette blogginnlegget vil se nærmere på bestemmelsene i § 100, med fokus på fornærmedes rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

§ 100 – Oppnevning av offentlig forsvarer: Når siktede har krav på forsvarer i henhold til reglene i §§ 96-99, vil retten oppnevne en offentlig forsvarer for ham. Dersom siktede erklærer at han vil bli bistått av en privat forsvarer som han selv har valgt, vil det bare bli oppnevnt en offentlig forsvarer dersom det er nødvendig eller ønskelig med slik bistand i tillegg til den private forsvareren.

Utover de tilfellene som er nevnt i §§ 96-99, kan retten også oppnevne en offentlig forsvarer for siktede når det foreligger spesielle grunner for det. Dette kan inkludere situasjoner der siktede har nedsatt funksjonsevne eller befinner seg i en annen fysisk eller psykisk tilstand som krever særskilt forsvarer. Når en offentlig forsvarer oppnevnes i saker som involverer ungdomsstormøter, jf. straffeloven kapittel 8a og konfliktrådsloven § 24 tredje ledd, har fornærmede rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Omfang av oppnevnt forsvarer: Oppnevning som forsvarer inkluderer også behandling av sivile krav i samsvar med reglene i tvisteloven, jf. § 434 syvende ledd, samt spesifikke anker over sivile krav i samsvar med reglene i tvisteloven, jf. § 435. Dette gjelder i saker der fornærmede har bistandsadvokat.