Politiet og påtalemyndighetens innsats mot internasjonal barnebortføring

Internasjonal barnebortføring, politiets rolle i barnebortføring, påtalemyndighetens innsats mot barnebortføring, straffeloven § 261 omsorgsunndragelse, forebygging av barnebortføring, etterforskning av barnebortføring, juridiske tiltak mot barnebortføring, Kripos veiledning i barnebortføringssaker, internasjonal etterlysning i barnebortføringssaker. Spørsmål besvart i innlegget: Hvordan håndterer politiet og påtalemyndigheten internasjonal barnebortføring? Hvilke forebyggende tiltak kan politiet iverksette ved fare for barnebortføring? Hvordan etterforsker politiet tilfeller av barnebortføring? Hva innebærer lovendringen i straffeloven § 261 om omsorgsunndragelse? Hvordan samarbeider politi og påtalemyndighet i barnebortføringssaker?

Når det gjelder internasjonal barnebortføring, spiller norsk politi og påtalemyndighet en nøkkelrolle i å forebygge og håndtere slike saker. Dette blogginnlegget vil fokusere på de ulike tiltakene og prosedyrene som politiet og påtalemyndigheten har til disposisjon for å bekjempe barnebortføring, i henhold til norsk lovgivning, spesielt med tanke på straffeloven § 261.

Straffeloven § 261 tar for seg omsorgsunndragelse og setter strenge rammer for barnebortføring. Denne loven kriminaliserer handlinger der et barn ulovlig unndras fra den som har foreldreansvaret, eller fra omsorgspersoner godkjent av barnevernsloven. I 2012 ble loven endret for å utvide straffansvaret til også å omfatte den forelderen som har daglig omsorg. Denne endringen gjør at internasjonal barnebortføring nå er straffbart, selv når den utføres av den forelderen som har daglig omsorg for barnet.

I situasjoner der det er fare for barnebortføring, kan politiet iverksette flere forebyggende tiltak. Disse inkluderer tilbaketrekking eller beslaglegging av barnets pass, ileggelse av midlertidig utreiseforbud, intern varsling innad i politiet, og besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a. Politiet har også anledning til å gripe inn direkte for å forhindre en straffbar handling, som for eksempel å stoppe en bortfører fra å forlate landet.

Når et barn allerede er bortført, kan politiet motta savnetmelding og etterlyse barnet både nasjonalt og internasjonalt. De kan også ta i mot anmeldelser av bortfører for barnebortføring og etterforske saken for å avklare om det har funnet sted en straffbar handling. Videre kan politiet etterlyse antatt gjerningsperson med sikte på pågripelse og eventuelt utlevering fra utlandet til Norge.

En viktig utvikling er at offentlig påtale mot bortfører nå kan tas ut uten at det er avhengig av påtalebegjæring fra den gjenværende forelderen. Dette reflekterer en anerkjennelse av allmenne hensyn i slike saker.

Kripos har en kontaktperson for påtalemyndigheten i barnebortføringssaker som kan kontaktes av politi og påtalemyndighet for råd og veiledning. Denne rollen er sentral i koordineringen av innsatsen mot barnebortføring.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post