Kapittelet om seksuallovbrudd i straffeloven

seksuallovbrudd i straffeloven

Kapittelet om seksuallovbrudd i straffeloven inneholder en rekke bestemmelser som er utformet for å beskytte samfunnet mot seksuelle overgrep. Dette kapittelet erstattet det tidligere kapittelet om forbrytelser mot sedeligheten fra straffeloven av 1902. Regjeringen har nylig foreslått flere endringer i kapittelet for å styrke beskyttelsen av barn mot overgrep og øke straffenivået for alvorlige seksuallovbrudd.

En av de viktigste endringene som er foreslått, er at overgrep mot mindreårige skal reguleres i egne bestemmelser, atskilt fra bestemmelser som gjelder voksne. Dette vil bidra til å styrke beskyttelsen av barn mot seksuelle overgrep og sikre at straffenivået er høyere for slike lovbrudd.

En annen viktig endring som er foreslått, er at all seksuell omgang og de mest kvalifiserte seksuelle handlingene med barn under 14 år skal anses som voldtekt, uavhengig av hvordan den seksuelle omgangen eller handlingen er oppnådd. Dette vil bidra til å sikre at barn som er utsatt for seksuelle overgrep, blir beskyttet og at de som begår slike lovbrudd blir straffet på en passende måte.

For det tredje er det foreslått å heve minstestraffen for visse former for voldtekt til fengsel i tre år. Dette vil også bidra til å øke straffenivået for alvorlige seksuallovbrudd og sikre at de som begår slike lovbrudd blir straffet på en passende måte.

Videre er det også foreslått å supplere pornografibestemmelsen med et utstillingsforbud som skal verne allmennheten mot uforvarende og ufrivillig å bli utsatt for bilder av eksplisitt seksualisert karakter på offentlige steder eller på utsalgssteder. Dette vil bidra til å beskytte samfunnet mot uønsket eksponering for seksualisert materiale.

Til slutt er det verdt å merke seg at bestemmelsene i straffeloven 1902 kapittel 38 om forseelser mot sedeligheten er blitt flyttet til kapittel 25 om voldslovbrudd i den nye straffeloven. Dette reflekterer den økte oppmerksomheten og bevisstheten rundt vold og overgrep i samfunnet vårt i dag.


Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen: