Ulike kontekster ved voldtekt

voldtektstyper, ulike kontekster, voldtektssituasjoner, festrelaterte voldtekter, bekjentskapsvoldtekter, relasjonsvoldtekter, sårbarhetsvoldtekter, overfallsvoldtekter, familievoldtekter, voldtekt over internett, voldtektsanmeldelser, forebyggende innsats, anmeldelsestilbøyelighet, sosiale medier og voldtekt, partnervoldtekt, voldtektsforebygging, voldtektshendelser, voldtektsindikasjoner, voldtektsmønstre, anmeldelsesmønster, voldtekt og samfunn, voldtektstrender, rettslige tiltak, voldtektsproblematikk, kategorisering av voldtekt, voldtektsanalyse, forebygging av voldtekter, voldtektsstatistikk, voldtektsrisiko, voldtektskontekster, voldtektsforekomst

Ved å analysere voldtektsanmeldelser fra 2017 og segmentere dem basert på de fornærmedes forklaringer om hendelsen, oppnår man innsikt som er essensiell for å målrette forebyggende tiltak. Denne innsikten gir verdifulle indikasjoner på hvor innsatsen bør rettes for å forhindre voldtekter. Årets bilde er i hovedsak i tråd med tidligere år.

Anmeldelser knyttet til fest og uteliv utgjorde hele 44,1 prosent av totalen. Festrelaterte hendelser inkluderer også voldtekter mellom bekjente i en festlig setting. På den annen side var 21 prosent av sakene bekjentskapsvoldtekter. Dette understreker at mange voldtekter forekommer utenfor festmiljøet, blant personer som kjenner hverandre. Noen hendelser involverer faktisk personer som har blitt kjent gjennom sosiale medier.

Relasjonsvoldtekter sto for 15 prosent av anmeldelsene. I disse tilfellene hadde fornærmede og gjerningspersonen enten et forhold på tidspunktet for hendelsen eller hadde hatt et tidligere forhold. Å anmelde en partner eller tidligere partner for voldtekt kan være utfordrende, ettersom frykten for represalier og konsekvensene for en selv og ens familie veier tungt.

Sårbarhetsvoldtekter, som rammer personer i sårbare situasjoner, utgjorde 5,6 prosent av sakene i 2017. Dette inkluderer voldtekter relatert til prostitusjon og rusmiljøer.

Overfallsvoldtekter utgjorde 5,3 prosent av anmeldelsene i 2017. Det er sannsynlig at disse typene saker har høyere anmeldelsestilbøyelighet sammenlignet med voldtekter der det er en forutgående relasjon mellom gjerningsperson og fornærmede.

Voldtekter innenfor familieforhold utgjorde 1,3 prosent av de kategoriserte anmeldelsene.

Videre var det seks tilfeller av voldtekt over internett blant de kategoriserte anmeldelsene. Dette innebærer at gjerningspersonen ved truende adferd tvinger noen til seksuell omgang eller til å utføre handlinger som tilsvarer seksuell omgang med seg selv.

Anmeldelser som ikke passer inn i noen av de tidligere kategoriene er plassert under “annet”, som utgjør 7,6 prosent av de anmeldte voldtektssakene.

Kilde: Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022 (regjeringen.no)